Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

ORGANICKÉ DUŠEVNÉ PORUCHY VRÁTANE

SYMPTOMATICKÝCH (F00 - F09)

Zahŕňajú celú škálu duševných porúch zoskupených na základe spoločnej dokázateľnej príčiny, ktorá je
v chorobe, úraze alebo inom poškodení mozgu vedúcom k mozgovej dysfunkcii. Porucha funkcie môže
byť primárna, ako je to pri chorobách, poraneniach a poškodeniach postihujúcich priamo a výlučne mozog;
alebo je sekundárna, ako pri systémových chorobách a poruchách, pri ktorých je mozog len jeden z
viacerých postihnutých orgánov alebo systémov.

Demencia (F00 - F03) je syndróm zapríčinený chorobou mozgu, zvyčajne chronickou alebo progresívnou,
pri ktorom sa zhoršujú viaceré vyššie kôrové funkcie vrátane pamäte, myslenia, orientácie, chápania,
rátania, kapacity učenia, jazyka a úsudku. Vedomie nie je zastreté. Poznávacie poruchy zvyčajne
sprevádzajú, niekedy aj predchádzajú zhoršenie ovládania emócií, spoločenského správania a motivácie.
Tento syndróm sa zjavuje pri Alzheimerovej chorobe, pri cerebrovaskulárnej chorobe a pri iných chorobách,
ktoré prvotne alebo druhotne postihujú mozog.

Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie základnej choroby.


F00* Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-†)

Alzheimerova choroba je primárna degeneratívna choroba mozgu neznámej etiológie s
charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými črtami. Choroba sa začína
nenápadne a pomaly, ale neprestajne sa vyvíja počas viac rokov.


F00.0* Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†)

Demencia pri Alzheimerovej chorobe so vznikom pred 65. rokom s realatívne chytro sa
zhoršujúcim priebehom a výraznými poruchami kôrových funkcií.

Alzheimerova choroba, 2. typ

Presenilná demencia Alzheimerovho typu

Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu s presenilným nástupom


F00.1* Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†)

Demencia pri Alzheimerovej chorobe so začiatkom po 65. roku, zvyčajne koncom 70. tych
rokov alebo neskôr, s pomalým postupom a s poruchou pamäti ako hlavnou črtou.

Alzheimerova choroba, 1. typ

Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu so začiatkom v séniu

Senilná demencia Alzheimerovho typu


F00.2* Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†)

Atypická demencia Alzheimerovho typu


F00.9* Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†)


F01 Vaskulárna demencia

Cievna demencia je dôsledkom infarktovania mozgu zavineného vaskulárnou chorobou
vrátane hypertenznej cerebrovaskulárnej choroby. Infarkty sú zvyčajne malé, ale majú
kumulatívny účinok. Začiatok je zvyčajne vo vyššom veku.

Zahŕňa: artériosklerotickú demenciu


F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom

Zvyčajne sa vyvíja chytro po sérii porážok či už na podklade mozgovej trombózy, embólie
alebo krvácania. V zriedkavých prípadoch ju môže zapríčiniť jediné masívne krvácanie.


F01.1 Multiinfarktová demencia

Má postupnejší začiatok, po viacerých prechodných ischemických epizódach a následnom
nakopení lakún v mozgovom parenchýme.

Prevažne kôrová demencia


F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia

Zahŕňa prípady s anamnézou hypertenzie a ohniskami ischemického rozrušenia v hĺbkovej
bielej hmote mozgových hemisfér. Mozgová kôra je zvyčajne zachovaná, čo kontrastuje s
klinickým obrazom, ktorý sa môže veľmi podobať obrazu demencie pri Alzheimerovej chorobe.


F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia


F01.8 Iná cievna demencia


F01.9 Nešpecifikovaná cievna demencia


F02* Demencia pri iných chorobách zatriedených inde

Prípady demencie zavinené alebo pravdepodobne zavinené inými príčinami ako Alzheimerova
choroba alebo cerebrovaskulárna choroba. Môže sa začať kedykoľvek v živote, ale iba
zriedka v starobe.


F02.0* Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)

Progresívna demencia so začiatkom v strednom veku, charakterizovaná skorými, pomaly
postupujúcimi zmenami povahy a sociálnym zlyhávaním s následným zhoršením intelektu,
pamäťových a jazykových funkcií, s apatiou, eufóriou a dakedy s extrapyramídovými príznakmi.


F02.1* Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)

Progresívna demencia s rozsiahlymi neurologickými príznakmi v dôsledku špecifických
neuropatologických zmien, ktorých predpokladanou príčinou je prenosný pôvodca. Vzniká
prevažne v strednom alebo vyššom veku, ale môže sa vyskytnúť kedykoľvek v dospelosti.
Priebeh je subakútny, smrteľný počas jedného až dvoch rokov.


F02.2* Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)

Demencia vzniká ako súčasť rozsiahlej degenerácie mozgu. Choroba sa prenáša jediným
autozómne dominantným génom. Príznaky sa typicky zjavujú v tretej a štvrtej dekáde.
Progresia je pomalá, smrť nastáva zvyčajne počas 10 - 15 rokov.

Demencia pri Huntingtonovej chorei


F02.3* Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†)

Demencia vznikajúca v priebehu rozvinutej Parkinsonovej choroby. Dosiaľ sa neukázali
nijaké odlišujúce klinické znaky.

Demencia pri

• paralysis agitans

• parkinsonizme


F02.4* Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti

[HIV] (B22.0†)

Demencia, ktorá vznikla v priebehu choroby HIV bez inej súbežnej choroby, okrem infekcie
HIV, ktorá by mohla vysvetliť klinické príznaky.


F02.8* Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde

Demencia pri

• mozgovej lipidóze (E75.-†)

• epilepsii (G40.-†)

• hepatolentikulárnej degenerácii (E83.0†)

• hyperkalciémii (E83.5†)

• získanej hypotyreóze (E01, E03.-†)

• intoxikáciách (T36 - T65†)

• roztrúsenej skleróze (G35†)

• neurosyfilise (A52.1†)

• nedostatku niacínu (pellagra) (E52†)

• polyarteritis nodosa (M30.0†)

• systémovom lupus erythematosus (M32.-†)

• trypanosomóze (B56.-†, B57.-†)

• nedostatku vitamínu B12 (B53.8†)


F03 Nešpecifikovaná demencia

Presenilná

• demencia NS

• psychóza NS

Primárne degeneratívna demencia NS

Senilná

• demencia

• NS

• depresívny alebo paranoidný typ

• psychóza NS

Nezahŕňa: senilnú demenciu s delíriom alebo akútnym stavom zmätenosti (F05.1)

senilitu NS (R54)


F04 Organický amnestický syndróm nezavinený

alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

Syndróm nápadného zhoršenia novopamäte aj staropamäte so zachovaním bezprostredného
rozpamätania; znížená schopnosť naučiť sa novú látku a dezorientovanosť v čase. Výraznou
črtou môže byť konfabulácia, ale vnímanie a iné poznávacie funkcie vrátane intelektu sú
zvyčajne nedotknuté. Prognóza závisí od priebehu základnej poruchy.

Korsakovova psychóza alebo syndróm, nealkoholický

Nezahŕňa: amnéziu

• NS (R41.3)

• anterográdnu (R41.1)

• disociatívnu (F44.0)

• retrográdnu (R41.2)

Korsakovov syndróm

• vyvolaný alkoholom alebo nešpecifikovaný (F10.6)

• vyvolaný inými psychoaktívnymi látkami (F11 - F19) so spoločným štvrtým

číslom .6)


F05 Delírium nezavinené alkoholom alebo inými

psychoaktívnymi látkami

Etiologicky nešpecifikovaný organický mozgový syndróm charakterizovaný súbežnými

poruchami vedomia a pozornosti, vnímania, myslenia, pamäte, psychomotoriky, emócií a
spánkového rytmu. Trvanie je rozličné a závažnosť kolíše od miernej až po veľmi ťažkú.

Zahŕňa: akútny(u) alebo subakútny(u)

• mozgový syndróm

• stav zmätenosti (nealkoholický)

• infekčnú psychózu

• organickú reakciu

• psychoorganický syndróm

Nezahŕňa: alkoholické alebo nešpecifikované delírium tremens (F10.4)


F05.0 Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu


F05.1 Delírium nadsadené na demenciu

Poruchy spĺňajúce kritériá uvedené vyššie, ale vznikajúce v priebehu demencie (F00 - F03)


F05.8 Iné delírium

Delírium so zmiešanou etiológiou


F05.9 Nešpecifikované delírium


F06 Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením

a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

Zahŕňa najrozličnejšie poruchy v príčinnej súvislosti s poškodením mozgu v dôsledku
primárnej mozgovej choroby, systémovej choroby sekundárne postihujúcej mozog,
exogénnych toxických látok alebo hormónov, endokrinných porúch alebo iných somatických
chorôb.

Nezahŕňa: spojené s

• delíriom (F05.-)

• demenciou, ako sa klasifikuje v F00 - F03 v dôsledku požívania alkoholu
a iných psychoaktívnych látok (F10 - F19)


F06.0 Organická halucinóza

Porucha s pretrvávajúcimi alebo vracajúcimi sa halucináciami, zvyčajne zrakovými alebo
sluchovými, ktoré vznikajú pri jasnom vedomí a subjekt k nim môže ale nemusí byť kritický.
Môže vzniknúť bludné spracovanie halucinácií, ale bludy nedominujú v klinickom obraze;
rozpoznanie býva zachované.

Organický halucinačný stav (nealkoholický)

Nezahŕňa: alkoholickú halucinózu (F10.5)

schizofréniu (F20.-)


F06.1 Organická katatónna porucha

Porucha so zníženou (stupor) alebo zvýšenou (vzrušenie) psychomotorickou aktivitou
spojenou s katatónnymi príznakmi. Extrémy psychomotorickej poruchy sa môžu striedať.

Nezahŕňa: katatónnu schizofréniu (F20.2)

stupor

• NS (R40.1)

• disociatívny (F44.2)


F06.2 Organická porucha s bludmi [podobná schizofrénii]

Porucha, pri ktorej v klinickom obraze dominujú pretrvávajúce alebo vracajúce sa bludy.
Bludy môžu byť sprevádzané halucináciami. Môžu byť prítomné aj daktoré príznaky
pripomínajúce schizofréniu, ako bizarné halucinácie a poruchy myslenia.

Paranoické a paranoicko-halucinačné organické poruchy

Schizofrénii podobná psychóza pri epilepsii

Nezahŕňa: poruchu

• akútnu a prechodne psychotickú (F23.-)

• pretrvávajúcu s bludmi (F22.-)

• psychotickú vyvolanú drogami (F11 - F19 so spoločným štvrtým číslom .5)

schizofréniu (F20.-)


F06.3 Organické poruchy nálady (afektívne)

Poruchy charakterizované zmenou nálady alebo afektivity, zvyčajne sprevádzané zmenou

celkovej úrovne aktivity, či už depresívnou, hypomanickou, manickou alebo bipolárnou (pozri
F30 - F32). Poruchy vznikajú ako dôsledok organickej choroby.

Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované poruchy nálady


F06.4 Organická úzkostná porucha

Porucha s charakteristickými znakmi generalizovaného stavu úzkosti (F41.1), panickej
poruchy (F41.0) alebo kombinácie oboch. Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované úzkostné stavy (F41.-)


F06.5 Organická disociatívna porucha

Porucha charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou normálnej integrácie medzi
spomienkami z minulosti, vedomím identity, bezprostrednými pocitmi a ovládaním pohybov
tela (pozri F44.-). Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované disociatívne konverzné poruchy
(F44.-)


F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade

Porucha charakterizovaná emočnou inkontinenciou alebo labilitou, zvýšenou unaviteľnosťou
a škálou nepríjemných telesných pocitov (napr. ošiaľom) a bolestí. Porucha vzniká ako
dôsledok organickej choroby.

Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované somatoformné poruchy (F45.-)


F06.7 Ľahké poruchy poznávania

Poruchu charakterizuje zhoršenie pamäti, ťažkosti pri učení a znížená schopnosť sústredenia
na určitú úlohu po dlhší čas. Pri pokusoch o psychický výkon sa často pociťuje duševná
vyčerpanosť, učenie nového sa subjektívne prežíva ako namáhavé, aj keď objektívne
úspešné. Žiaden z uvedených príznakov je nie taký závažný, aby oprávňoval na diagnózu
demencie (F00 - F03) alebo delíria (F05.-). Táto diagnóza by sa mala stanovovať len v
spojitosti so špecifikovanou somatickou chorobou; nemala by sa používať pri ktorejkoľvek
psychickej poruche alebo poruche správania zatriedenej pod F10 - F99. Porucha môže
predchádzať, sprevádzať alebo nasledovať najrozličnejšie infekčné a somatické choroby,
cerebrálne a systémové, ale priamy dôkaz mozgového postihnutia nebýva nevyhnutne
prítomný. Dá sa odlíšiť od postencefalitického syndrómu (F07.1) a syndrómu po otrase
mozgu (F07.2) svojou odlišnou etiológiou, obmedzenejším rozsahom väčšinou miernejších
príznakov a zvyčajne kratším trvaním.


F06.8 Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou

mozgu a somatickou chorobou

Epileptická psychóza NS


F06.9 Nešpecifikovaná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou

mozgu a somatickou chorobou

Organický(á)

• mozgový syndróm NS

• mentálna porucha NS


F07 Poruchy osobnosti a správania zapríčinené

chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgU

Zmeny osobnosti a správania môžu byť zvyškovou alebo sprievodnou poruchou mozgovej
choroby alebo poškodenia či dysfunkcie mozgu.


F07.0 Porucha osobnosti organického pôvodu

Poruchu charakterizujú významné zmeny premorbídnych návykových vzorov správania
príslušnej osoby vrátane prejavov emócií, potrieb a impulzov. Súčasťou klinického obrazu
môže byť i zhoršenie poznávania a myslenia, zmeny sexuálneho záujmu.

Organická

• pseudopsychopatická osobnosť

• pseudoretardovaná osobnosť

Syndróm

• frontálneho laloka

• limbickej epileptickej osobnosti

• lobotómie

• postleukotomický

Nezahŕňa: trvalú zmenu osobnosti po

• katastrofickom zážitku (F62.0)

• psychiatrickej chorobe (F62.1)

syndróm po otrase mozgu (F07.2)

postencefalitický syndróm (F07.1)

špecifickú poruchu osobnosti (F60.0)


F07.1 Postencefalitický syndróm

Reziduálna nešpecifická a variabilná zmena správania po zotavení z vírusovej alebo
bakteriálnej encefalitídy. Reverzibilnosť syndrómu je najdôležitejším rozdielom oproti
organickým poruchám osobnosti.

Nezahŕňa: poruchu osobnosti organického pôvodu (F07.0)


F07.2 Syndróm po otrase mozgu

Syndróm vzniká po úraze hlavy zvyčajne so stratou vedomia a zahŕňa škálu pestrých
príznakov, ako je bolesť hlavy, ošiaľ, vyčerpanosť, dráždivosť, ťažkosti s koncentráciou a
vykonávaním psychických úloh, zhoršenie pamäti, nespavosť a znížená tolerancia stresu,
emočného vzrušenia a alkoholu.

Postkontúzny syndróm (encefalopatia)

Posttraumatický mozgový syndróm, nepsychotický


F07.8 Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením

a dysfunkciou mozgu

Organická afektívna porucha pravej hemisféry


F07.9 Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou,

poškodením a dysfunkciou mozgu

Organický psychosyndróm


F09 Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická

psychická porucha

Psychóza

• organická NS

• symptomatická NS

Nezahŕňa: psychózu NS (F29)

07.11.2008 10:22:02
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one