Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

PORUCHY PSYCHIKY A SPRÁVANIA ZAPRÍČINENÉ

UŽITÍM (UŽÍVANÍM) PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK

(F10 - F19)

Táto časť obsahuje veľmi pestré poruchy rozličnej závažnosti a klinických foriem, ktorých spoločným
znakom je súvis s užívaním jednej alebo viacerých psychoaktívnych látok získaných na lekársky predpis
alebo bez neho. Príslušnú látku udáva tretia číslica, štvorznakové kódy špecifikujú klinické stavy; majú
sa použiť podľa potreby pre každú špecifikovanú látku. Treba však poznamenať, že nie všetky štvormiestne
kódy sa dajú aplikovať na všetky látky.

Identifikácia psychoaktívnej látky by sa mala zakladať na čo najväčšom možnom počte informačných
zdrojov. Zahŕňajú údaje o sebe, analýzu krvi alebo iných telových tekutín, charakteristické telesné a
psychické príznaky, klinické prejavy, správanie a iné dôkazy, že pacient má drogu, alebo údaje informovanej
tretej osoby. Mnohí užívatelia drog berú viac ako jeden druh psychoaktívnej látky. Hlavná diagnóza by
sa mala podľa možnosti zatriediť podľa látky alebo skupiny látok, ktoré zapríčinili klinický syndróm,
alebo k nemu najviac prispeli. Ďalšie diagnózy by sa mali vyznačiť v prípade použitia iných psychoaktívnych
látok v intoxikujúcich dávkach (spoločná štvrtá číslica .0), alebo v množstve zapríčiňujúcom poškodenia
(spoločná štvrtá číslica .1), závislosť (spoločná štvrtá číslica .2) alebo iné poruchy (spoločná štvrtá číslica
.3 - .9).

Iba v prípadoch, keď je príjem psychoaktívnych látok chaotický, alebo keď podiel rozličných
psychoaktívnych látok nemožno stanoviť, je potrebné použiť diagnózu poruchy z užívania viacerých
drog (F19.-).


Nezahŕňa: zneužívanie (abúzus) nenávykových látok (F55).

Pre kategórie F10 - F19 sa používa nasledujúce štvorčíslicové podrozdelenie:


.0 Akútna intoxikácia

Stav, ktorý vzniká po podaní psychoaktívnej látky s následnou poruchou úrovne vedomia,
poznávania, vnímania, afektov a správania, alebo iných psychofyziologických funkcií a
odpovedí. Poruchy priamo súvisia s akútnymi farmakologickými účinkami látky a odznievajú
po určitom čase s úplným zotavením okrem prípadov, v ktorých nastalo poškodenie tkaniva
alebo iné komplikácie. Komplikáciami môžu byť trauma, vdýchnutie dáveniny, delírium, kóma,
kŕče a iné zdravotné komplikácie. Povaha týchto komplikácií závisí od farmakologického
zaradenia látky a spôsobu jej podania.

Akútna opitosť alkoholom

Opitosť NS

Patologická intoxikácia

Poruchy typu tranzu a posadnutosti pri otrave psychoaktívnymi látkami


.1 Zneužívanie

Spôsob užívania psychoaktívnych látok, ktoré škodia zdraviu. Poškodenie môže byť
somatické (napr. hepatitída po samoinjikovaní psychoaktívnych látok), alebo psychické (napr.
epizódy depresií pri ťažkom pijanstve).

Abúzus psychoaktívnych látok


.2 Syndróm závislosti

Skupina odchýlok v správaní, poznávaní a vo fyziologických funkciách, ktorá sa vyvíja po
opakovanom užívaní príslušnej látky a ktorá typicky zahŕňa silnú túžbu prijímať látku, zníženú
kontrolu nad jej používaním, pretrvávajúce užívanie napriek škodlivým dôsledkom,
uprednostňovanie užívania drogy pred inými aktivitami a povinnosťami, zvýšenú toleranciu
a dakedy aj somatický abstinenčný syndróm.

Syndróm závislosti sa vyvíja na špecifickú psychoaktívnu látku (napr. tabak, alkohol alebo
diazepam), na skupinu látok (napr. opiáty), alebo na väčšie množstvo farmakologicky
odlišných psychoaktívnych látok.

Chronický alkoholizmus

Dipsománia

Drogová závislosť


.3 Abstinenčný syndróm

Skupina rozlične zoskupených a rozlične závažných príznakov vznikajúcich pri absolútnom
alebo relatívnom odňatí psychoaktívnej látky po jej dlhodobom užívaní. Nástup a priebeh
abstinenčného syndrómu je časovo ohraničený a súvisí s typom psychoaktívnej látky a
dávkou užitou práve pred jej vynechaním alebo znížením užívania. Abstinenčný syndróm
môže byť komplikovaný kŕčmi.


.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

Stav, pri ktorom sa abstinenčný syndróm definovaný spoločnou štvrtou číslicou .3 komplikuje
delíriom, ako ho definuje F05.-. Môžu sa zjaviť aj kŕče.

Delírium tremens (vyvolané alkoholom)


.5 Psychotické poruchy

Skupina psychotických prejavov, ktoré sa zjavujú počas užívania alebo po užívaní
psychoaktívnych látok, ktoré nemožno vysvetliť samou akútnou intoxikáciou a ktoré nie sú
súčasťou abstinenčného syndrómu. Poruchu charakterizujú halucinácie (typicky sluchové,
ale často kombinované),iné poruchy vnímania, bludy (často paranoidné alebo perzekučné),
poruchy psychomotoriky (vzrušenie alebo stupor) a abnormálny afekt, ktorý môže kolísať
od intenzívneho strachu po extázu. Vedomie je zvyčajne jasné, môže však byť mierne
zastreté, bez väčšej zmätenosti.

Alkoholická

• halucinóza

• žiarlivosť

• paranoia

• psychóza NS

Nezahŕňa: reziduálne a neskôr psychotické poruchy vyvolané alkoholom alebo inými psychoatívnymi látkami (F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .7)


.6 Amnestický syndróm

Syndróm spojený s chronickým nápadným zhoršením novopamäti a staropamäti.
Bezprostredné rozpamätanie býva zachované a staropamäť je charakteristicky menej
poškodená. Zreteľné sú zvyčajne poruchy v zmysle pre hodnotenie času a usporiadanie
udalostí, znížená je aj schopnosť učiť sa nové. Konfabulácie môžu byť výrazné, ale nie sú
vždy prítomné. Ostatné poznávacie funkcie sú zvyčajne pomerne dobre zachované a
amnestické defekty sú neporovnateľne väčšie ako iné poruchy.

Amnestická porucha vyvolaná alkoholom alebo drogami

Korsakovova psychóza alebo syndróm vyvolaný alkoholom alebo inými psychoaktívnymi
látkami alebo nešpecifikovaný

Nezahŕňa: nealkoholický Korsakovov syndróm (F04)


.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

Porucha, pri ktorej zmeny poznávania, afektov, osobnosti alebo správania vyvolané alkoholom
alebo psychoaktívnymi látkami pretrvávajú ešte dlho potom, keď by sa dal predpokladať
vplyv psychoaktívnej látky. Nástup poruchy má byť v priamej súvislosti s užívaním
psychoaktívnej látky. Prípady, pri ktorých nástup choroby je neskorší ako epizódy užívania
drogy, by sa mali uvádzať len vtedy, ak je jasný a presvedčivý dôkaz, že stav možno pripísať
reziduálnemu účinku psychoaktívnej látky. Prechodné psychózy možno odlíšiť od
psychotických stavov sčasti podľa ich epizodického charakteru, často veľmi krátkeho trvania
a tým, že opakujú predchádzajúce skúsenosti súvisiace s užívaním alkoholu alebo iných
psychoaktívnych látok.

Alkoholická demencia NS

Chronický alkoholický mozgový syndróm

Demencia a iné mierne formy pretrvávajúceho poškodenia poznávacích funkcií

Neskoro vznikajúca psychotická porucha vyvolaná psychoaktívnymi látkami

Posthalucinogénna porucha vnímania

Reziduálna

• afektívna porucha

• porucha osobnosti a správania

Nezahŕňa: alkoholom alebo psychoaktívnymi látkami vyvolaný

• Korsakovov syndróm (F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .6)

• psychotický stav (F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .5)


.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania


.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania


F10.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užITím

alkoholu

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F11.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

opiátov

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F12.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

kanabinoidov (marihuana, hašiš)

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F13.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

sedatív alebo hypnotík

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F14.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

kokaínu

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F15.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

iných stimulujúcich látok vrátane kofeínu

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F16.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

halucinogénov

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F17.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

tabaku

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F18.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

prchavých rozpúšťadiel

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]


F19.- Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím

viacerých drog a iných psychoaktívnych látok

[Pozri podrozdelenie na stranách 226 - 227]

Túto položku použite, ak ide o užívanie dvoch alebo viac známych psychoaktívnych látok,
ale nedá sa určiť, ktorá z nich najviac prispieva k vzniku poruchy. Táto položka sa má
použiť aj vtedy, ak daktorá alebo aj všetky užívané psychoaktívne látky nie sú presne známe,
alebo sú úplne neznáme. Mnohí užívajúci viacero drog sami presne nevedia, čo vlastne užívajú.

Zahŕňa: zneužívanie drog NS

07.11.2008 10:20:31
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one