Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

SCHIZOFRÉNIA, SCHIZOTYPOVÉ PORUCHY

A PORUCHY S BLUDMI (F20 - F29)

Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové
poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných
psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich
nejednoznačnej povahe.


F20 Schizofrénia

Pre schizofrénne poruchy sú charakteristické základné a charakteristické deformácie myslenia
a vnímania a neprimeraná alebo otupená afektivita. Jasné vedomie a intelektuálna kapacita
sú zvyčajne zachované, hoci časom môžu nastať určité kognitívne defekty. Najdôležitejšie
psychopatologické fenomény sú myšlienkové ozveny; vkladanie alebo odnímanie myšlienok;
vysielanie myšlienok; bludné vnímanie a bludy ovládania; ovplyvňovanie alebo pasivita;
halucinačné hlasy kritizujúce pacienta alebo diskutujúce o ňom v tretej osobe; poruchy
myslenia a negatívne symptómy.

Priebeh schizofrénnych porúch môže byť kontinuálny, epizodický s progredujúcim alebo
stabilným deficitom, môže to byť jedna či viac epizód s úplnou alebo neúplnou remisiou.
Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať pri výrazných depresívnych alebo manických
príznakoch, ak je nie jasné, že schizofrénne príznaky predchádzali poruchu afektivity.

Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať ani pri zjavnej chorobe mozgu alebo počas
intoxikácie drogami, alebo pri abstinenčnom syndróme. Podobné poruchy vznikajúce v
priebehu epilepsie alebo inej choroby mozgu by sa mali klasifikovať pod F06.2 a zapríčinené
psychoaktívnymi látkami pod F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .5.

Nezahŕňa: schizofréniu

• akútnu (nediferencovanú) (F23.2)

• cyklickú (F25.2)

schizofrénnu reakciu (F23.2)

schizotypovú poruchu (F21)


F20.0 Paranoidná schizofrénia

Pri paranoidnej schizofrénii prevládajú stabilné, často paranoidné bludy zvyčajne sprevádzané
halucináciami, najmä sluchovými a poruchami vnímania. Poruchy afektu, vôle a reči a
katatónne príznaky buď úplne chýbajú, alebo sú pomerne málo nápadné.

Parafrenická schizofrénia

Nezahŕňa: involučný paranoidný stav (F22.8)

paranoiu (F22.0)


F20.1 Hebefrénna schizofrénia

Forma schizofrénie, pri ktorej sú v popredí zmeny afektov, bludy a halucinácie sú premenlivé
a fragmentárne, správanie je nezodpovedné a nepredvídateľné, časté je manierovanie.
Nálada je plytká a neprimeraná. Myslenie je dezorganizované a reč inkoherentná (bez
vnútornej súvislosti). Je náklonnosť na sociálnu izoláciu. Prognóza je zvyčajne zlá, lebo
chytro nastupujú negatívne príznaky, najmä sploštenie afektov a strata vôľovej schopnosti.
Hebefrénia by sa mala diagnostikovať len pri dospievajúcich alebo mladých dospelých.

Dezorganizovaná schizofrénia

Hebefrénia


F20.2 Katatónna schizofrénia

Pri katatónnej schizofrénii prevládajú psychomotorické poruchy, ktoré kolíšu medzi extrémami
hyperkinézy a stuporu, alebo povelovým automatizmom a negativizmom. Vynútené postoje
a polohy sa môžu udržiavať po dlhý čas. Nápadnou črtou tohto stavu môžu byť epizódy
búrlivého vzrušenia. Katatónne príznaky sa môžu kombinovať so snovým (oneiroidným)
stavom so živými scénickými halucináciami.

Katatónny stupor

Schizofrenická

• katalepsia

• katatónia

• flexibilitas cerea (vosková zohýnavosť)


F20.3 Nediferencovaná schizofrénia

Psychotické stavy vyhovujúce všeobecným diagnostickým kritériám pre schizofréniu, ale
nezaraditeľné do žiadneho zo subtypov (v F20.0 - F20.2), alebo vyznačujúce sa črtami
viacerých podskupín bez zreteľného prevládania určitej skupiny diagnostických charakteristík.

Atypická schizofrénia

Nezahŕňa: akútnu psychotickú poruchu podobnú schizofrénii (F23.2)

chronickú nediferencovanú schizofréniu (F20.5)

postschizofrenickú depresiu (F20.4)


F20.4 Postschizofrenická depresia

Epizóda depresie, niekedy pretiahnutej vznikajúca pri doznievaní schizofrénnej choroby.
Musia byť ešte prítomné daktoré pozitívne alebo negatívne schizofrénne príznaky, ale už
neprevládajú v klinickom obraze. Depresívne stavy sú spojené so zvýšeným rizikom
samovrážd. Ak pacient už nemá žiadne schizofrénne príznaky, mala by sa diagnostikovať
depresívna porucha (F32.-). Ak sú schizofrénne príznaky ešte florídne a nápadné, mala by
zostať diagnóza príslušného subtypu schizofrénie (F20.0 - .3).


F20.5 Reziduálna schizofrénia

Chronický stav v priebehu schizofrénnej choroby, pri ktorej bola jasná progresia od skorého
do neskorého štádia charakterizovaného dlhotrvajúcimi, aj keď nie vždy ireverzibilnými
negatívnymi príznakmi a poškodeniami, t. j. psychomotorickým spomalením, zníženou

aktivitou, otupením afektov, pasivitou a nedostatkom iniciatívy, ochudobnením kvantity alebo
obsahu reči, chudobnou neverbálnou komunikáciou výrazom tváre, očným kontaktom,
moduláciou hlasu a postojom, nedostatočnou osobnou starostlivosťou a sociálnym výkonom.

Chronická nediferencovaná schizofrénia

Zvyškový stav (schizofrenický)

Schizofrenický reziduálny stav


F20.6 Jednoduchá schizofrénia

Porucha s plazivým ale progresívnym vývinom čudáckeho správania, neschopnosťou vyhovieť
spoločenským požiadavkám a úpadkom celkovej výkonnosti. Charakteristické negatívne
črty reziduálnej schizofrénie (napr. otupenie afektu, strata vôľovej schopnosti atď.) sa vyvíjajú
bez toho, aby ich predchádzali zjavné psychotické príznaky.


F20.8 Iná schizofrénia

Cenestopatická schizofrénia

Schizofreniformný(á)

• záchvat NS

• porucha NS

• psychóza NS

Nezahŕňa: Krátke schizofreniformné poruchy (E23.2)


F20.9 Nešpecifikovaná schizofrénia


F21 Schizotypová porucha

Poruchu charakterizuje excentrické správanie a anomálie myslenia a afektov, ktoré
pripomínajú schizofréniu, ale v niektorom štádiu nevznikajú jednoznačne charakteristické
schizofrénne anomálie. K symptómom poruchy patria afektívny chlad a anhedonia, čudné
správanie, tendencia na sociálnu izoláciu, paranoidné a bizarné myšlienky nedosahujúce
hĺbku bludov, obsesívne ruminácie, poruchy myslenia a vnímania, príležitostné prechodné
kvázipsychotické periódy s intenzívnymi ilúziami, auditívnymi alebo inými halucináciami a
bludom podobnými myšlienkami vznikajúcimi zvyčajne bez vonkajšej provokácie. Chýba
zreteľný začiatok, vývin a priebeh je zvyčajne ako pri poruche osobnosti.

Latentná schizofrénna reakcia

Schizofrénia

• hraničná

• latentná

• prepsychotická

• prodromálna

• pseudoneurotická

• pseudopsychopatická

Schizotypová porucha osobnosti

Nezahŕňa: Aspergerov syndróm (F84.5)

schizoidnú poruchu osobnosti (F60.1)


F22 Pretrvávajúce poruchy s bludmi

Táto kategória zahŕňa škálu porúch, pri ktorých dlhotrvajúce bludy tvoria jedinú, alebo
najnápadnejšiu klinickú charakteristiku a ktoré nemožno klasifikovať ako organické,
schizofrénne alebo afektívne. Poruchy s bludmi, trvajúce kratšie ako zopár mesiacov, by sa
mali aspoň dočasne zaradiť pod F23.-


F22.0 Bludová (paranoidná) porucha

Poruchu charakterizuje rozvoj buď izolovaného bludu, alebo sústavy nadväzujúcich bludov,
ktoré zvyčajne perzistujú, dakedy až celoživotne. Obsah bludu alebo bludov je veľmi pestrý.
Túto diagnózu vylučujú jasné a pretrvávajúce auditívne halucinácie (hlasy), schizofrénne
príznaky ako bludy ovládania, výrazné otupenie afektu a jasný dôkaz choroby mozgu.
Diagnózu nevylučuje prítomnosť príležitostných alebo prechodných auditívnych halucinácií,
najmä u starších pacientov, ak nie sú typicky schizofrénne a tvoria iba malú časť celkového
klinického obrazu.

Paranoia

Paranoidná (ý)

• psychóza

• stav

Parafrénia (neskorá)

Blud senzitívnej vzťahovačnosti

Nezahŕňa: paranoidnú

• poruchu osobnosti (F60.0)

• psychogénnu psychózu (F23.3)

• reakciu (F23.3)

• schizofréniu (F20.0)


F22.8 Iné perzistujúce poruchy s bludmi

Poruchy, pri ktorých blud alebo bludy sprevádzajú pretrvávajúce halucinatórne hlasy alebo
schizofrénne príznaky, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-)

Bludná dysmorfofóbia

Involučný paranoidný stav

Kverulačná paranoia


F22.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi


F23 Akútne a prechodné psychotické poruchy

Heterogénna skupina porúch charakterizovaných akútnym vznikom psychotických príznakov,
ako sú bludy, halucinácie a poruchy vnímania, a vážnym narušením zvyčajného správania.
Akútnosť sa definuje ako chytro sa prehlbujúci rozvoj zreteľne abnormálneho klinického
obrazu v priebehu asi dvoch týždňov alebo kratšieho času. Nejestvuje dôkaz o organickej
príčine týchto porúch. Častá je zmätenosť, ale dezorientácia časom, miestom a osobou
nepretrváva, alebo nie je taká hlboká, aby oprávňovala na diagnózu organického delíria
(F05.-). Úplné zotavenie sa pozoruje v priebehu niekoľkých mesiacov, často počas pár
týždňov, ba až dní. Ak porucha pretrváva, treba zmeniť jej zatriedenie. Porucha môže, ale
nemusí byť spojená s akútnym stresom, ktorý sa definuje ako zvyčajné stresové udalosti
predchádzajúce nástup príznakov o jeden až dva týždne.


F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie

Ide o akútnu psychickú poruchu s očividnými halucináciami, bludmi a poruchami vnímania,
ktoré sú výrazne variabilné a menia sa zo dňa na deň, ba až z hodiny na hodinu. Častý je
aj emočný zmätok s intenzívnymi prechodnými pocitmi šťastia alebo extázy či úzkosti a
dráždivosti. Polymorfnosť a neustálenosť je charakteristická pre celý klinický obraz a
psychotické črty nedostačujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Tieto poruchy majú často
strmý začiatok, chytro sa rozvíjajú počas niekoľkých dní a príznaky často chytro pominú
bez recidív. Ak príznaky pretrvávajú, treba diagnózu zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi
(F22.-).

Bouffée délirante (delirantný záchvat) bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaný

Cykloidná psychóza bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaná


F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie

Ide o akútnu psychotickú poruchu s polymorfným a nestálym klinickým obrazom, ako sa
opisuje pod F23.0; napriek tejto nestálosti sú po väčšinu času prítomné aj daktoré príznaky
typické pre schizofréniu. Ak schizofrenické príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na
schizofréniu (F20.-).

Bouffée délirante (delirantný záchvat) s príznakmi schizofrénie

Cykloidná psychóza s príznakmi schizofrénie


F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii

Ide o akútnu psychotickú poruchu, pri ktorej sú psychotické príznaky pomerne ustálené a
oprávňujú na diagnózu schizofrénie, ale trvajú kratšie ako zhruba mesiac, chýbajú polymorfné
nestabilné príznaky, ako sa opisujú v F23.0. Ak schizofrénne príznaky pretrvávajú, diagnóza
sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).

Akútna (nediferencovaná) schizofrénia

Oneirofrénia

Schizofrénna reakcia

Krátka schizofreniformná

• porucha

• psychóza

Nezahŕňa: organické poruchy [podobné schizofrénii] s bludmi (F06.2)

schizofreniformné poruchy NS (F20.8)


F23.3 Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi

Akútna psychotická porucha, pri ktorej sú hlavné klinické prejavy pomerne ustálené bludy
alebo halucinácie, ale ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Ak bludy
pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi (F22.-).

Paranoidná reakcia

Psychogénna paranoidná psychóza


F23.8 Iné akútne a prechodné psychotické poruchy

Akékoľvek iné špecifikované akútne psychotické poruchy, ktoré nemajú dokázateľne
organickú príčinu a neoprávňujú na klasifikáciu pod F23.0 - .3.


F23.9 Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha

Krátkotrvajúca reaktívna psychóza NS

Reaktívna psychóza


F24 Indukovaná porucha s bludmi

Porucha s bludmi, na ktorej sa zúčastňujú dve osoby alebo viac osôb s úzkym vzájomným
emočným vzťahom. Iba jedna z osôb trpí skutočnou psychotickou poruchou; bludy indukuje
druhej osobe, resp. osobám, ktoré sa ich zvyčajne vzdávajú po vzájomnom odlúčení.

Folie ŕ deux (šialenstvo v dvojici)

Indukovaná

• paranoidná porucha

• psychotická porucha


F25 Schizoafektívne poruchy

Ide o epizodické poruchy s významnými afektívnymi a schizofrénnymi príznakmi, takže
epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani na diagnózu depresívnej
alebo manickej poruchy. Iné poruchy, pri ktorých sa afektívne symptómy pripájajú k
predchádzajúcej schizofrénnej chorobe, alebo sa vyskytujú súčasne či striedavo s inými
pretrvávajúcimi bludovými poruchami, sa zatrieďujú pod F20 - F29. Psychotické príznaky
nezodpovedajúce nálade pri afektívnych poruchách neoprávňujú na diagnózu schizoafektívnej
poruchy.


F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ

Ide o poruchu, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj manické príznaky, takže epizóda
choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani manickej poruchy. Toto označenie
sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina
fáz je schizoafektívna, manického typu.

Schizoafektívna psychóza, manický typ

Schizofreniformná psychóza, manický typ


F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ

Ide o poruchu, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj depresívne príznaky, takže epizóda
choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani depresívnej poruchy. Toto označenie
sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina
fáz je schizoafektívna, depresívneho typu.

Schizoafektívna psychóza, depresívny typ

Schizofreniformná psychóza, depresívny typ


F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ

Cyklická schizofrénia

Zmiešaná schizofrénna a afektívna psychóza


F25.8 Iné schizoafektívne poruchy


F25.9 Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha

Schizoafektívna psychóza NS


F28 Iné neorganické psychotické poruchy

Ide o poruchy s bludmi alebo halucináciami, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie
(F20.-), perzistujúcich porúch s bludmi (F22.-), akútnych a prechodných psychotických
porúch (F23.-) alebo psychotických typov manickej epizódy (F30.2) alebo ťažkej depresívnej
epizódy (F32.3).

Chronická halucinačná psychóza


F29 NEŠpecifikovaná neorganická psychóza

Psychóza NS

Nezahŕňa: psychickú poruchu NS (F99)

organickú alebo symptomatickú psychózu NS (F09)

 

Komentáře

Přehled komentářů

potrebujem poradit (anka, 22. 08. 2007 14:23)

Volam sa anka mam 27 rokov a mam taky problem.Uz som bola 2 krat v nemocnici mala som diagnozu F 41.2 teraz mam diagnozu F.23.1 doma som uz skoro 4 mesiace.Nemam sa velmi dobre neviem co mam robit idem sa niekedy zblazdniť.Potrebujem poradiť zacalo to v praci vtedy sa mi začali klepať ruky nevedela som dychať straštne ma bolelo brucho.Bola som u doktorky a dala mi lieky ktore stale beriem,ale už som mala viacej druhov liekov.Teraz beriem frontin,tritico,zyprexa a beriem aj liky na pečen lebo mi zistily,že mam poškodenu pečen.Mam len jednu ladvinu druhu mi museli vybrat a ta jedna je zvačšena.Beriem dosť lieky a bojim sa o seba.Mam bolestypod hrudnikom je to velka bolest niekedy to boli mierne a niekedy velmi.Bojim sa spavať sama,lebo citim pri sebe chladny vanok bola už aj pri mne mamka.Mamka mi zomrela ked som mala 5 rokov je toho viac čo by som mohla napisať potrebujem vedieť čo bude dalej.Som doma nie som schopna isť do prace mam strach,že sa to zopakuje.Mavam klepanie ruk bušenie srdca poradte mi prosim.Budem niekedy ako som bola predtym?Je to velmi ťažke niekedy sa mi nechce ani žiť.CHodim ku psychiatrovi na kontroly poradte mi dakujem pekne.

Musíte si pomoct sami (Petr, 16. 05. 2007 16:07)

Kdysi jsem patřil mezi "elitu národa",t.j. lékaře.I když mám titul stále,vidím,co je 80% doktorů zač.Hlavní je aby vyhovoval kolektivu.Ten hnusný kolektivismus,dříve více za komunistů,dnes ale možná ještě přísnější.I když je doktro poloblb,ale kolektivu vyhovuje,uchytí se.A jsou excelentní lékaři,kteří ale jsou většinou takové osobnosti,že do kolektivu nikdy nezapadnou a jsou mnohdy daleko po všech stránkách kvalitnější a ten průměr je shodí nebo úplně vyloučí.Takže,přátelé,chcete mít civilizaci?-máte ji mít,ale vězte,že to tu vedou je průměrní nebo podprůměrní,takže excelentní léčby se vám dostane jen zřídka,takže prohlížejte internet a léčte se sami,protože ti "kolektivní" debilové vás nevyléčí.A to vám s plnou zodpovědností říká lékař.

schyzotypova porucha (Janka, 15. 05. 2007 20:59)

v tomto clanku som sa nasla, trpim touto diagnozou schyzotypovou, neviete mi povedat aky je priebeh?ci sa tym da vela zmenit?

knihy (satiel, 21. 04. 2007 00:47)

pekny den, listoval som par knihami k teme psychozy - paranoidne schizofrenie, ale nejak ma nezaujali ;) za druhe nemozem robit reklamu ;) cize snad budete mat stastie a narazite na lepsie, ja odporucam klasicke ucebnice specialnej psychiatrie. s pozdravom

pekny den (satiel, 21. 04. 2007 00:45)

nestretol som sa s tym, ale nejde o diagnozu, iba kategoriu spadajucu pod paranoidne myslenie a konanie. s pozdravom

pomoc (jana, 20. 04. 2007 22:07)

paranoidny substitucny syndrom-vies poradit o pomoci choremu,popis diagnozu

paranoidna schizofrenia (Zuzana, 20. 04. 2007 19:04)

Ahoj, nevedel by si mi na to poradit nejake dobre knihy? dikes

Pomoc (Petra, 03. 04. 2007 16:40)

Viem mi niekto poslat informacie ohladne diagnozy F25.
Diki

psychoses puerpérale (Lola, 07. 01. 2007 16:57)

ahoj, studujem psyxologiu vo francuzsku, my delime psychozy zo semiologickeho hladiska podla bludov chronickych systematickych - paranoia, chronickych nesystematickych - schizofrenie,a akutnych ( aigus) kde okrem ineho zaradujem aj boufee delirante a psychose puerperale - postporodnu psychozu. tjeto akutne ci prechodne psychozy nemaju psychoticku strukturu ako chronicke typy..nemas nieco o tej postporodnej psychoze?:)
inak, psychopatologii sa asi nevenujes,..co

sarina (indi, 02. 10. 2006 06:39)

privital by som viac informacii -vyborne
07.11.2008 10:19:23
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one