Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
AFEKTÍVNE PORUCHY (F30 - F39)

Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie
(skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu
nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou
sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenani nálady a aktivity. Väčšina
týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi
udalosťami alebo situáciami.


F30 Manická epizóda

Všetky podrozdelenia tejto kategórie by sa mali používať iba pre jednotlivé epizódy.
Hypomanické alebo manické epizódy u jednotlivcov, u ktorých sa už predtým vyskytla
afektívna fáza (buď depresívna, hypomanická, manická alebo zmiešaná), by sa mali
označovať ako bipolárna afektívna porucha (F31.-)

Zahŕňa: bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú epizódu


F30.0 Hypománia

Poruchu charakterizuje pretrvávajúca mierna nadnesenosť nálady, zvýšená energia a aktivita
a zvyčajne aj výrazné pocity dobrej pohody a telesnej aj duševnej výkonnosti. Častá je aj
zvýšená sociabilita, veľavravnosť, prílišná familiárnosť, zvýšená sexuálna energia a znížená
potreba spánku. Tieto prejavy sa nevystupňúvajú natoľko, aby vyvolali zmätok v práci alebo
sociálne odmietanie. Namiesto zvyčajnej euforickej sociability sa zriedkavejšie zjavuje
podráždenosť, namyslenosť a hrubé správanie. Poruchy nálady a správania nesprevádzajú
halucinácie a bludy.


F30.1 Mánia bez psychotických príznakov

Nálada je nadnesená neprimerane k okolnostiam a kolíše od bezstarostnej žoviálnosti po
takmer nekontrolovateľné vzrušenie. Rozjarenosť sprevádza zvýšená energia, ktorá vedie
do hyperaktivity, veľavravnosti a zníženej potreby spánku. Nedarí sa udržanie pozornosti,
častá je výrazná rozptýlenosť. Sebahodnotenie je často nafúknuté s velikášskymi myšlienkami
a prekypujúcou sebadôverou. Strata normálnych sociálnych zábran môže viesť k
nedbanlivému, riskantnému a neprimeranému správaniu.


F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi

Okrem klinického obrazu opísaného pod F30.1 sa zjavujú aj bludy (zvyčajne grandiózne)
alebo halucinácie (zvyčajne hlasy prihovárajúce sa chorému), prípadne vzrušenie, nadmerná
pohybová aktivita a myšlienkový galop sú také extrémne, že chorý je nezrozumiteľný alebo
neprístupný normálnej komunikácii.

Mánia

• s psychotickými príznakmi primeranými nálade

• s psychotickými príznakmi neprimeranými nálade

Manický stupor


F30.8 Iné manické epizódy


F30.9 Nešpecifikovaná manická epizóda

Mánia NS


F31 Bipolárna afektívna porucha

Poruchu charakterizujú dve alebo viaceré epizódy, počas ktorých je úroveň nálady a aktivity
chorého významne porušená. Porucha sa prejavuje v daktorých situáciách nadnesenou
náladou, zvýšenou energiou a aktivitou (hypománia alebo mánia), inokedy skľúčenou
náladou, zníženou energiou a aktivitou (depresia). Správanie pacientov, ktorí trpia na
opakované epizódy hypománie alebo mánie, sa hodnotí ako bipolárne (F31.8)

Zahŕňa: manicko depresívnu

• chorobu

• psychózu

• reakciu

Nezahŕňa: bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú epizódu (F30.-)

cyklotýmiu (F34.0)


F31.0 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická fáza

Pacient je teraz v hypomanickej fáze a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu
(hypomanickú, manickú, depresívnu alebo zmiešanú).


F31.1 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza bez psychotických príznakov

Pacient je teraz v manickej fáze bez psychotických príznakov (ako v F30.1) a v minulosti
mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú,manickú, depresívnu alebo zmiešanú).


F31.2 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza s psychotickými príznakmi

Pacient je teraz v manickej fáze s psychotickými príznakmi (ako v F30.2) a v minulosti mal
aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú, manickú, depresívnu alebo miešanú).


F31.3 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza alebo fáza strednej miernej depresie

Pacient je teraz depresívny ako pri depresívnej epizóde miernej alebo strednej hĺbky (F32.0
alebo F32.1) a v minulosti mal aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú
alebo zmiešanú fázu.


F31.4 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických

príznakov

Pacient je teraz depresívny ako pri epizóde hlbokej depresie bez psychotických príznakov
(F32.2) a v minulosti mal aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo
zmiešanú afektívnu fázu.


F31.5 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie s psychotickými

príznakmi

Pacient je teraz depresívny ako pri hlbokej depresívnej epizóde s psychotickými príznakmi
(F32.3) a v minulosti mal najmenej jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo
zmiešanú afektívnu fázu.


F31.6 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda

Pacient mal v minulosti aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú, depresívnu
alebo zmiešanú afektívnu fázu a teraz má buď kombináciu, alebo rýchle striedanie manických
a depresívnych príznakov.

Nezahŕňa: jednotlivú zmiešanú afektívnu epizódu (F38.0)


F31.7 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii

Pacient mal v minulosti najmenej jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo
zmiešanú afektívnu epizódu a navyše aspoň jednu afektívnu epizódu, depresívnu,
hypomanickú, manickú alebo zmiešanú. Teraz a ani niekoľko mesiacov netrpí na nijakú
zreteľnú poruchu nálady. Do tejto skupiny patria periódy remisie počas profylaktickej liečby.


F31.8 Iné bipolárne afektívne poruchy

II. bipolárna porucha

Návratné manické epizódy


F31.9 Nešpecifikovaná bipolárna afektívna porucha


F32 Depresívne epizódy

Pri typickej ľahkej, strednej a hlbokej depresívnej epizóde, ako sa opisujú ďalej, trpí pacient
na zhoršenie nálady, zníženie energie a aktivity. Narušená je schopnosť radovať sa, oslabený
je záujem a schopnosť koncentrácie, častá je nápadná ukonanosť aj po minimálnej námahe.
Zvyčajne je narušený spánok a znížená chuť do jedenia. Sebaocenenie a sebadôvera sú
takmer vždy znížené, aj pri miernej forme je časté sebaobviňovanie a pocity bezcennosti.
Skľúčená nálada len málo kolíše zo dňa na deň, nereaguje na okolnosti a môžu ju sprevádzať
tzv. somatické príznaky, ako je strata záujmov a príjemných pocitov, raňajšie zobúdzanie
viac hodín pred zvyčajným časom; najhoršia depresia ráno, výrazná psychomotorická
retardácia, agitácia, strata chuti do jedla, pokles hmotnosti a zníženie libida. Podľa množstva
a závažnosti príznakov sa depresívna epizóda hodnotí ako ľahká, stredná a ťažká (hlboká).

Zahŕňa: jednotlivú epizódu

• depresívnej reakcie

• epizodickej depresívnej poruchy

• reaktívnej depresie

Nezahŕňa: adaptačnú poruchu (F43.2)

návratnú depresívnu poruchu (F33.-)

spojenú s poruchami správania pod F91.- (F92.0)


F32.0 Epizóda ľahkej depresie

Porucha sa zvyčajne prejavuje aspoň dvoma alebo troma zo spomenutých príznakov.
Pacienta to trápi, ale pravdepodobne je schopný vykonávať väčšinu činností.


F32.1 Epizóda stredne ťažkej depresie

Porucha sa zvyčajne prejavuje štyrmi alebo viacerými zo spomenutých príznakov. Pacient
má pravdepodobne dosť veľké ťažkosti pri pokračovaní v každodennej činnosti.


F32.2 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov

Ide o epizódu depresie, pri ktorej sú výrazné viaceré príznaky. Typická je strata sebadôvery
a pocity bezcennosti a viny. Časté sú suicidálne myšlienky a činy, a chorí mávajú veľa
somatických príznakov.

Agitovaná depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov

Veľká depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov

Vitálna depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov


F32.3 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie s psychotickými príznakmi

Epizóda depresie ako pod F32.2, ale s halucináciami, bludmi, psychomotorickou retardáciou
alebo takým ťažkým stuporom, ktorý znemožňuje bežné sociálne aktivity. Život môže ohroziť
samovražda, dehydratácia alebo hladovanie. Halucinácie a bludy môžu, ale nemusia
zodpovedať nálade.

Jednotlivé epizódy

• veľkej depresie s psychotickými príznakmi

• psychogénnej depresívnej psychózy

• psychotickej depresie

• reaktívnej depresívnej psychózy


F32.8 Iné depresívne psychózy

Atypická depresia

Jednotlivé epizódy larvovanej depresie NS


F32.9 Nešpecifikovaná depresívna epizóda

Depresia NS

Depresívna porucha NS


F33 Recidivujúca depresívna porucha

Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie opísané pri depresívnej epizóde (F32. )
bez anamnézy nezávislých epizód pozdvihnutej nálady alebo zvýšenej energie (mánia).
Môžu sa však vyskytovať krátke epizódy mierne povznesenej nálady a hyperaktivity
(hypománia) bezprostredne po depresívnej epizóde dakedy vyvolané antidepresívnou liečbou.
Ťažšie formy recidivujúcej depresívnej poruchy (F33.2 a F33.3) majú veľa spoločných čŕt s
minulými koncepciami depresívnej fázy manickej depresívnej psychózy, melanchólie, vitálnej

depresie a endogénnej depresie. Prvý nápor sa môže zjaviť v ktoromkoľvek období od det­­st­va
po sénium, nástup môže byť prudký alebo pomalý, trvanie kolíše od niekoľkých týždňov až
po viac mesiacov. Riziko, že pacient s recidivujúcou depresívnou poruchou bude mať epizódu
mánie, nikdy úplne nepominie, ani po prežití mnohých depresívnych fáz. Ak sa vyskytne
manická fáza, diagnóza sa má zmeniť na bipolárnu afektívnu poruchu (F31.-).

Zahŕňa: recidivujúce epizódy

• depresívnej reakcie

• psychogénnej depresie

• reaktívnej depresie

sezónnu depresívnu poruchu

Nezahŕňa: recidivujúce krátke depresívne epizódy (F38.1)


F33.0 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda

Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia epizóda je mierna, ako sa
uvádza pod F32.0, bez mánie v anamnéze


F33.1 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda

Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia fáza je stredne ťažká, ako sa
uvádza pod F32.1, bez mánie v anamnéze.


F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa bez

psychotických príznakov

Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia fáza je ťažká depresia bez
psychotických príznakov, ako sa uvádza pod F32.2, bez mánie v anamnéze.

Endogénna depresia bez psychotických príznakov

Recidivujúca ťažká depresia bez psychotických príznakov

Depresívny typ manickej depresívnej psychózy bez psychotických príznakov

Recidivujúca vitálna depresia bez psychotických príznakov


F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa s

psychotickými príznakmi

Poruchu charakterizujú opakované fázy depresie, terajšia epizóda je hlboká depresia s
psychotickými príznakmi, ako sa uvádza pod F32.3, bez mánie v anamnéze.

Endogénna depresia s psychotickými príznakmi

Manicko-depresívna psychóza, depresívny typ s psychotickými príznakmi

Recidivujúce ťažké epizódy

• veľkej depresie s psychotickými príznakmi

• psychogénnej depresívnej psychózy

• psychotickej depresie

• reaktívnej depresívnej psychózy


F33.4 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii

Pacient mal v minulosti dve alebo viac depresívnych fáz opísaných pod F33.0 - F33.3, ale v
súčasnosti je bez depresívnych príznakov už viac mesiacov.


F33.8 Iné recidivujúce depresívne poruchy


F33.9 Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy

Monopolárna depresia NS


F34 Pretrvávajúce afektívne poruchy

Perzistujúce a zvyčajne kolísavé poruchy nálady, ktoré väčšinou nie sú dosť hlboké, aby
oprávňovali na diagnózu hypomanickej alebo ľahkej depresívnej fázy. Pretože pretrvávajú
veľa rokov, dakedy väčšinu života jednotlivca, zaviňujú nemalé utrpenie a zneschopnenie.
Na pretrvávajúcu afektívnu poruchu sa môže v niektorých prípadoch nadsadiť jednotlivá
manická alebo depresívna epizóda.


F34.0 Cyklotýmia

Ide o perzistujúcu nestabilitu nálady zahŕňajúcu početné periódy depresie a miernej
rozjarenosti, z ktorých žiadna nie je dostatočne hlboká, alebo netrvá dostatočne dlho, aby
oprávňovala na diagnózu bipolárnej afektívnej poruchy (F31.-) alebo návratnej depresívnej
poruchy (F33.-). Porucha sa často zjavuje u pokrvných pacientov s bipolárnou afektívnou

poruchou. U daktorých jednotlivcov s cyklotýmiou sa napokon vyvinie bipolárna afektívna
porucha.

Afektívna porucha osobnosti

Cykloidná osobnosť

Cyklotýmna osobnosť


F34.1 Dystýmia

Ide o chronicky skľúčenú náladu trvajúcu najmenej viac rokov, ktorá nie je dostatočne hlboká,
alebo jednotlivé epizódy nie sú dostatočne dlhé, aby oprávňovali na diagnózu ľahkej, strednej
alebo ťažkej formy depresívnej poruchy (F33.-).

Depresívna

• neuróza

• porucha osobnosti

Neurotická depresia

Pretrvávajúca anxiózna depresia

Nezahŕňa: anxióznu depresiu (miernu alebo prechodnú) (F41.2)


F34.8 Iné perzistujúce afektívne poruchy


F34.9 Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy


F38 Iné afektívne poruchy

Akékoľvek iné poruchy nálady, ktoré neoprávňujú na diagnózu pod F30 - F34, pretože
nedosahujú potrebný stupeň alebo trvanie.


F38.0 Iné jednotlivé afektívne poruchy

Zmiešaná afektívna epizóda


F38.1 Iné návratné afektívne poruchy

Krátka návratná depresívna epizóda


F38.8 Iné špecifikované afektívne poruchy


F39 Nešpecifikované afektívne poruchy

Afektívna psychóza NS

07.11.2008 10:08:53
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one