Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

PORUCHY OSOBNOSTI A SPRÁVANIA DOSPELÝCH

(F60 - F69)

Zahŕňajú škálu klinicky významných odchýlok a foriem správania, ktoré majú tendenciu
pretrvávať a sú výrazom charakteristického životného štýlu jednotlivca a jeho vzťahov k
sebe a k druhým. Daktoré z týchto odchýlok a foriem správania vznikajú počas individuálneho
vývoja ako výsledok konštitučných faktorov a sociálnej skúsenosti, kým iné sa získavajú v
neskoršom živote. Špecifické poruchy osobnosti (F60.-) zmiešané a iné poruchy osobnosti
(F61.-) a trvalé zmeny osobnosti (F62.-) sú hlboko zakorenené a pretrvávajúce formy
správania. Prejavujú sa ako rigídne (neprispôsobivé) odpovede na široké rozpätie osobných
a spoločenských situácií. Predstavujú krajné alebo významné odchýlky od spôsobu, ktorým
priemerný jednotlivec v príslušnej kultúre vníma, myslí, cíti, a najmä od druhu jeho vzťahov
k druhým. Tieto formy správania bývajú ustálené a zahŕňajú viaceré oblasti správania a
psychického fungovania. Často, ale nie vždy sú spojené s rozličným stupňom subjektívnych
ťažkostí a zhoršenej spoločenskej výkonnosti.


F60 Špecifické poruchy osobnosti

Ide o ťažké poruchy osobnostnej konštitúcie a tendencií správania jednotlivca; nie sú priamym
dôsledkom choroby, poškodenia alebo úrazu mozgu, či inej psychickej poruchy; zvyčajne
sa týkajú viacerých oblastí osobnosti; takmer vždy sú spojené so značným osobným utrpením
a sociálnou izolovanosťou. Zvyčajne sa prejavujú od detstva alebo dospievania a pokračujú
počas dospelosti.


F60.0 Paranoidná porucha osobnosti

Poruchu osobnosti charakterizuje precitlivenosť na neúspech, neschopnosť odpustiť urážku;
podozrievavosť a náklonnosť na prekrúcanie skúsenosti, čím sa neutrálne alebo priateľské
činy iných vnímajú ako nepriateľské alebo opovržlivé; bojovný a zanovitý zmysel pre osobné
práva. Môže byť náchylnosť na patologickú žiarlivosť alebo nadmernú dôležitosť vlastnej
osoby, častá je prílišná vzťahovačnosť.

Osobnosť (porucha)

• expanzívno-paranoidná

• fanatická

• kverulantská

• paranoidná

• senzitívno-paranoidná

Nezahŕňa: paranoiu (F22.0)

• kverulačnú (F22.8)

paranoidnú

• psychózu (F22.0)

• schizofréniu (F20.0)

• stav (F22.0)


F60.1 Schizoidná osobnosť

Porucha osobnosti charakterizovaná oslabením citových, sociálnych a iných kontaktov s
uprednostnením fantázie, osamelých aktivít a introspekciou. Sprevádza ju neschopnosť
prejaviť city a pociťovať pôžitok.

Nezahŕňa: Aspergerov syndróm (F84.5)

poruchu s bludmi (F22.0)

schizoidnú poruchu v detstve (F84.5)

schizofréniu (F20.-)

schizotypovú poruchu (F21)


F60.2 Osobnosť s poruchou sociability [dissociálna osobnosť]

Poruchu osobnosti charakterizuje neuznávanie sociálnych záväzkov, nedostatok citov k iným,
činy útočného násilia alebo bezcitný nezáujem. Všeobecne sa prejavuje rozpor medzi
správaním a prijatými sociálnymi normami. Skúsenosť vrátane trestu sotva ovplyvňuje
správanie. Nízka tolerancia na frustráciu a nízky prah pre výbuchy agresie vrátane násilia;
tendencia obviňovať iných, alebo ponúkať plauzibilnú racionalizáciu správania, ktoré privádza
osobu do rozporu so spoločnosťou.

Osobnosť (porucha)

• amorálna

• antisociálna

• asociálna

• psychopatická

• sociopatická

Nezahŕňa: poruchy správania (F91.-)

emočne nestabilná osobnosť (F60.3)


F60.3 Emočne nestabilná osobnosť

Poruchu osobnosti charakterizuje náchylnosť konať impulzívne a bez ohľadu na následky;
nálada je nevypočitateľná a vrtošivá. Sklon k výbuchom emócií, neschopnosť ovládať citové
výbuchy. Náklonnosť k priečnemu správaniu a ku konfliktom s inými, najmä ak sa impulzívne
konanie zmarí, alebo sa posudzuje. Rozlišujú sa dva typy: impulzívny typ charakterizovaný
najmä citovou nestálosťou a nedostatočným ovládaním impulzov a hraničný typ
charakterizovaný navyše poruchami sebaobrazu, cieľov a osobných preferencií, intenzívnymi

a nestabilnými medziľudskými vzťahmi a tendenciou na sebadeštruktívne správanie vrátane
samovražedných gest a pokusov.

Osobnosť (porucha)

• agresívna

• hraničná

• explozívna

Nezahŕňa: osobnosť s poruchou sociability (F60.2)


F60.4 Histriónska osobnosť

Poruchu osobnosti charakterizuje plytká a labilná afektivita, sebadramatizácia, teatrálnosť,
prehnané citové prejavy, sugestibilita, egocentrizmus, rozmaznanosť, chýbanie ohľadu na
druhých, ľahká raniteľnosť citov a neprestajná snaha o uznanie, vzrušenie a pozornosť.

Osobnosť (porucha)

• hysterická

• psychoinfantilná


F60.5 Anakastická osobnosť

Poruchu osobnosti charakterizujú pocity osobnej neistoty a pochybností vedúce k prehnanej
svedomitosti, preverovaniu, zanovitosti, opatrnosti a rigidite. Môžu sa vyskytovať vnútené a
nepríjemné myšlienky a impulzy, ktoré nedosahujú stupeň obsesívno-kompulzívnej poruchy.
Častý je perfekcionizmus, úzkostlivá presnosť a potreba opakovane preverovať na sebautvrdenie.

Osobnosť (porucha)

• kompulzívna

• obsesívna

• obsesívno-kompulzívna

Nezahŕňa: obsesívno-kompulzívnu poruchu (F42.-)


F60.6 Anxiózna [vyhýbavá] osobnosť

Poruchu osobnosti charakterizujú pocity napätia a obáv, neistoty a menejcennosti. Stála
túžba po obľúbenosti, uznaní, precitlivenosť na odmietnutie a kritiku s obmedzením osobných
vzťahov a tendencia vyhýbať sa určitým činnostiam pre zveličovanie možných
nebezpečenstiev a rizík v každodenných situáciách.


F60.7 Závislá osobnosť

Poruchu osobnosti charakterizuje pasívne spoliehanie sa na druhých ľudí pri malých aj
veľkých životných rozhodnutiach, veľký strach z opustenia, pocity bezmocnosti a
neschopnosti, pasívna poddajnosť želeniam starších a iných ľudí, slabá reakcia na požiadavky
každodenného života. Nedostatok energie sa môže prejaviť v intelektuálnej alebo citovej
sfére; častá je náklonnosť reagovať na nepriazeň prenášaním zodpovednosti na iných.

Osobnosť (porucha)

• astenická

• inadekvátna

• pasívna

• sebapoškodzujúca


F60.8 Iné špecifické poruchy osobnosti

Osobnosť (porucha)

• excentrická

• nestála (haltlose)

• nezrelá

• narcistická

• pasívno-agresívna

• psychoneurotická


F60.9 Nešpecifikované poruchy osobnosti

Charakterová neuróza NS

Patologická osobnosť NS


F61 Zmiešané a iné poruchy osobnosti

Táto kategória je rezervovaná pre poruchy osobnosti, ktoré sú často spojené s ťažkosťami,

ale neprejavujú sa špecifickými príznakmi charakterizujúcimi poruchy osobnosti opísané
pod F60.-. Často sú teda ťažšie diagnostikovateľné ako poruchy pod F60.-.

Príklady:

• zmiešané poruchy osobnosti s črtami viacerých porúch pod F60.-, ale bez prevládajúcej

skupiny príznakov, ktoré by umožnili špecifickejšiu diagnózu

• zmeny osobnosti s ťažkosťami neklasifikovanými pod F60.- alebo F62.-, ktoré sa pokladajú

za sekundárne pri hlavnej diagnóze koexistujúcej afektívnej alebo úzkostnej poruchy

Nezahŕňa: akcentované črty osobnosti (Z73.1)


F62 Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné

poškodeniu alebo chorobe mozgu

Zmeny osobnosti a správania v dospelosti, ktoré sa rozvinuli u osôb bez predchádzajúcej
poruchy osobnosti po vystavení katastrofickému alebo veľmi pretiahnutému stresu alebo
po ťažkej psychickej chorobe. Tieto diagnózy by sa mali použiť len vtedy, ak sú prejavy
zreteľných a trvajúcich zmien v spôsobe vnímania, vo vzťahoch alebo v uvažovaní o okolí
a o sebe. Zmena osobnosti má byť významná a spojená s neohybným a neadaptívnym
správaním, ktoré sa neprejavovalo pred patogénnym zážitkom. Zmena nemá byť priamym
prejavom inej psychickej poruchy alebo zvyškovým príznakom akejkoľvek predchádzajúcej
psychickej poruchy.

Nezahŕňa: poruchu osobnosti a správania zavinenú chorobou, poškodením a dysfunkciou

mozgu (F07.-)


F62.0 Trvalé zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku

Po vystavení katastrofickému stresu môžu vzniknúť pretrvávajúce zmeny osobnosti prítomné
aspoň dva roky. Stres musí byť taký extrémny, že nie je potrebné uvažovať o zvýšenej
osobnej zraniteľnosti, aby sa vysvetlil jeho hlboký účinok na osobnosť. Poruchu charakterizuje
nepriateľský alebo nedôverčivý postoj k svetu, sociálna izolácia, pocity prázdnoty alebo
beznádejnosti, chronický pocit jestvovania na hrane, akoby v stálom ohrození a odcudzenie.
Tomuto typu zmeny osobnosti môže predchádzať posttraumatická stresová porucha (F43.1).

Zmena osobnosti po

• skúsenostiach v koncentračnom tábore

• prírodných pohromách

• prolongovanom

• zajatí s hroziacou možnosťou usmrtenia

• vystavení situáciám ohrozujúcim život, napríklad pri obetiach terorizmu

• mučení

Nezahŕňa: posttraumatickú stresovú poruchu (F43.1)


F62.1 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe

Zmena osobnosti pretrvávajúca aspoň dva roky, ktorú možno pripísať traumatickému zážitku
alebo ťažkej psychickej chorobe. Zmenu nemožno vysvetliť predchádzajúcou poruchou
osobnosti a treba ju odlíšiť od zvyškovej schizofrénie a iných stavov neúplného vyliečenia
po predchádzajúcich psychických chorobách. Túto poruchu charakterizuje nadmerná závislosť
od iných a požadovačný vzťah k nim; presvedčenie o vlastnej zmene alebo poznačenosti
chorobou, čo vedie k neschopnosti vytvárať a udržiavať úzke a dôverné osobné vzťahy a k
sociálnej izolácii; pasivita, obmedzenie záujmov a znížené zapájanie do predtým pestovaných
oddychových aktivít; neprestajné ponosy na pocit choroby, ktorý sa spája s hypochondrickými
obavami a chorobným správaním; dysforická alebo labilná nálada, ktorú nezapríčiňuje
súčasná alebo prekonaná psychická porucha so zvyškovými afektívnymi príznakmi; významné
oslabenie sociálneho a profesionálneho fungovania.


F62.8 Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti

Osobnostný syndróm chronickej bolesti


F62.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca zmena osobnosti


F63 PoruchY návykov a impulzov

Táto kategória zahŕňa určité poruchy správania, ktoré sa nedajú zatriediť inde. Charakterizujú

ich opakované činy bez jasnej racionálnej motivácie, ktoré nemožno ovládnuť a ktoré obyčajne
poškodzujú vlastné záujmy príslušnej osoby aj druhých ľudí. Osoba udáva, že správanie je
spojené s impulzmi na akciu. Príčina týchto porúch nie je známa a sú zoskupené na základe
nejakých iných spoločných čŕt.

Nezahŕňa: návykové nadmerné požívanie alkoholu alebo psychoaktívnych látok (F10 -

F19)

impulzívne a návykové poruchy sexuálneho správania (F65.-)


F63.0 Patologické hráčstvo

Porucha sa skladá z častých opakovaných epizód hazardného hrania, ktoré ovláda život
postihnutého na škodu sociálnych, profesionálnych, materiálnych a rodinných hodnôt a záväzkov.

Kompulzívne hazardné hráčstvo

Nezahŕňa: nadmerné hazardné hráčstvo manického pacienta (F30.-)

hazardné hry a stávkovanie NS (Z72.6)

hazardné hráčstvo pri asociálnej poruche osobnosti (F60.2)


F63.1 Patologické podpaľačstvo [pyrománia]

Správanie charakterizované viacnásobným založením alebo pokusom o založenie požiaru
majetku alebo iných objektov bez zreteľného motívu a stálym zamestnávaním sa predmetmi
so vzťahom k ohňu a horeniu. Toto správanie často sprevádzajú pocity narastajúcej tenzie
pred činom a veľkým vzrušením hneď po jeho vykonaní.

Nezahŕňa: podpaľačstvo

• u dospelých s asociálnou poruchou osobnosti (F60.2)

• pri intoxikácii alkoholom alebo psychoaktívnou látkou (F10 - F19 so spoločnou

štvrtou číslicou .0)

• ako dôvod na pozorovanie pri podozrivej psychickej poruche (Z03.2)

• pri poruchách správania (F91.-)

• pri organických mentálnych poruchách (F00 - F09)

• pri schizofrénii (F20.-)


F63.2 Patologické kradnutie [kleptománia]

Pri tejto poruche osoba opakovane nedokáže odporovať impulzom ukradnúť predmety, ktoré
nepotrebuje a ktoré neznamenajú materiálny zisk. Predmety potom odhadzuje, darúva alebo
zbiera. Správanie zvyčajne sprevádza narastajúce napätie pred činom a pocit uspokojenia
počas a hneď po čine.

Nezahŕňa: depresívnu poruchu s kradnutím (F31 - F33)

organické psychické poruchy (F00 - F09)

kradnutie v obchodoch ako dôvod na sledovanie pre podozrivú psychickú poruchu (Z03.2)


F63.3 Trichotilománia

Porucha charakterizovaná zreteľnou stratou vlasov zapríčinenou opakovaným podľahnutím
impulzu vytŕhať si vlasy. Vytŕhaniu vlasov zvyčajne predchádza narastajúce napätie a po
ňom nasleduje pocit úľavy alebo uspokojenia. Diagnóza by sa nemala použiť, ak
predchádzala zápalová choroba kože, alebo ak je vytŕhanie vlasov dôsledkom bludov alebo
halucinácií.

Nezahŕňa: stereotypnú pohybovú poruchu s vytŕhaním vlasov (F98.4)


F63.8 Iné poruchy návykov a impulzov

Iné druhy neprestajne sa opakujúceho neadaptívneho správania, ktoré nie je sekundárne
pri známom psychickom syndróme a pri ktorom sa zdá, že osoba opakovane nedokáže
odporovať impulzom na tento spôsob správania. Po úvodnej perióde napätia nasleduje pocit
uvoľnenia v čase vykonania činu.

Intermitentná explozívna porucha


F63.9 Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov


F64 Poruchy sexuálnej identity


F64.0 Transsexualizmus

Túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná

pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním
chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.


F64.1 Transvestizmus

Obliekanie a nosenie šiat opačného pohlavia na prechodný čas na uspokojenie z dočasnej
skúsenosti so zaradením k opačnému pohlaviu, ale bez túžby po stálej zmene pohlavia
alebo zodpovedajúcich chirurgických výkonoch a bez sexuálneho vzrušenia sprevádzajúceho
prezliekanie.

Porucha identity pohlavia v dospievaní a dospelosti, netranssexuálny typ

Nezahŕňa: fetišistický transvestizmus (F65.1)


F64.2 Porucha sexuálnej identity v detstve

Porucha, ktorá sa zvyčajne zjavuje prvý raz v skorom detstve (a vždy dobre pred pubertou)
charakterizovaná trvalou a intenzívnou nespokojnosťou s určeným pohlavím a s túžbou byť
(alebo s nástojením na tom, že je) opačného pohlavia. Stále zamestnávanie odevmi a
aktivitami opačného pohlavia a zavrhovanie vlastného pohlavia. Diagnóza vyžaduje hlbokú
poruchu normálnej pohlavnej identity; nestačí na to samopašnosť dievčat alebo dievčenské
správanie chlapcov. Poruchy pohlavnej identity u jednotlivcov v puberte alebo pred vstupom
do puberty sa nemajú zatrieďovať sem, ale pod F66.-

Nezahŕňa: egodystonickú sexuálnu orientáciu (F66.1)

poruchu sexuálneho dozrievania (F66.0)


F64.8 Iné poruchy sexuálnej identity


F64.9 Nešpecifikovaná porucha sexuálnej identity

Porucha sexuálnej roly NS


F65 Poruchy voľby sexuálneho objektu

Zahŕňa: parafílie


F65.0 Fetišizmus

Používanie nejakého neživého objektu ako dráždidla na sexuálne vzrušenie a sexuálne
uspokojenie. Mnohé fetiše sú v spojitosti s ľudským telom, napríklad časti odevu alebo
obuvi. Iné časté materiály charakterizuje určitá štruktúra, ako je guma, plasty alebo koža.
Fetiše majú pre rozličné osoby odlišný význam. V daktorých prípadoch slúžia len na zvýšenie
sexuálneho vzrušenia dosahovaného normálnym spôsobom (napr. požiadavka, aby partner
nosil určité šaty).


F65.1 Fetišistický transvestizmus

Nosenie šiat opačného pohlavia najmä kvôli sexuálnemu vzrušeniu a na získanie výzoru
osoby opačného pohlavia. Fetišistický transvestizmus sa odlišuje od transsexuálneho
transvestizmu tým, že sa spája so sexuálnym vzrušením a silnou túžbou odložiť šaty, len
čo dôjde k orgazmu a sexuálne vzrušenie ochladne. Zjavuje sa ako skoršia fáza vo vývine
transsexualizmu.

Transvestický fetišizmus


F65.2 Exhibicionizmus

Návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne
opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší
kontakt. Obyčajne, ale nie vždy, býva sexuálne vzrušenie v čase odhalenia a po akte zvyčajne
nasleduje masturbácia.


F65.3 Voyeurizmus

Návratná alebo pretrvávajúca náklonnosť pozorovať ľudí pri sexuálnom akte alebo v intímnych
situáciách, napr. pri vyzliekaní. Uskutočňuje sa to bez vedomia pozorovanej osoby a zvyčajne
vedie k sexuálnemu vzrušeniu a masturbácii.


F65.4 Pedofília

Sexuálne uprednostňovanie detí, buď chlapcov alebo dievčat, prípadne aj chlapcov, aj
dievčat, zvyčajne v prepubertálnom alebo skorom pubertálnom veku.


F65.5 Sadomasochizmus

Uprednostňovanie sexuálnej aktivity, ktorá zahŕňa vyvolávanie bolesti, ponižovanie alebo

sputnanie. Ak osoba uprednostňuje prijímanie takejto stimulácie, ide o masochizmus; ak ju
radšej vyvoláva, ide o sadizmus. Často ten istý jednotlivec zažíva sexuálne vzrušenie aj pri
sadistických, aj pri masochistických aktivitách.

Masochizmus

Sadizmus


F65.6 Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania

Dakedy sa u jednej osoby vyskytuje viacero abnormálnych sexuálnych zameraní a žiadne
nie je prvoradé. Najčastejšia kombinácia je fetišizmus, transvestizmus a sadomasochizmus.


F65.8 Iné poruchy sexuálneho zamerania

Rozličné iné podoby sexuálneho zamerania a aktivity vrátane obscénnych telefonátov,
sexuálneho dráždenia šúchaním sa o ľudí na preplnených verejných miestach, sexuálnej
aktivity so zvieratami a používanie strangulácie alebo anoxie na zosilnenie sexuálneho vzrušenia.

Frotérstvo

Nekrofília


F65.9 Nešpecifikovaná porucha sexuálneho zamerania

Sexuálna odchýlka NS


F66 Poruchy psychiky a správania združené so

sexuálnym vývinom a orientáciou

Poznámka: samotná sexuálna orientácia sa nemá pokladať za poruchu


F66.0 Porucha sexuálneho dozrievania

Pacient trpí pochybnosťami o svojej sexuálnej identite alebo sexuálnej orientácii, čo
zapríčiňuje úzkosť alebo depresiu. Najčastejšie sa vyskytuje pri dospievajúcich, ktorí sú si
nie istí, či sú orientovaní homosexuálne, heterosexuálne alebo bisexuálne, alebo u
jednotlivcov, ktorí po období zdanlivo stabilnej sexuálnej orientácie, často v priebehu
dlhotrvajúceho vzťahu zisťujú, že sa ich sexuálna orientácia mení.


F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia

Nie je pochybnosť o sexuálnej identite alebo sexuálnom zameraní (či heterosexuálnom,
homosexuálnom, bisexuálnom, predpubertálnom alebo neistom), ale jednotlivec si želá, aby
bolo iné pre súčasnú psychickú poruchu alebo poruchu správania, môže vyhľadávať liečenie,
aby stav zmenil.


F66.2 Porucha sexuálneho vzťahu

Pohlavná identita alebo pohlavná orientácia (heterosexuálna, homosexuálna alebo
bisexuálna) je zodpovedná za ťažkosti pri nadväzovaní alebo udržiavaní vzťahu so sexuálnym
partnerom.


F66.8 Iné poruchy psychosexuálneho vývinu


F66.9 Nešpecifikovaná porucha psychosexuálneho vývinu


F68 Iné poruchy osobnosti a správania dospelých


F68.0 Rozvinutie fyzických príznakov z psychických príčin

Telesné príznaky pôvodne zapríčinené dokázanou somatickou poruchou, chorobou alebo
neschopnosťou sa zvýrazňujú alebo predlžujú v dôsledku psychického stavu pacienta. Osoba
má zvyčajne obavy zo svojej somaticky zapríčinenej bolesti alebo neschopnosti, často je
ustarostená pre možnosť pretrvávajúcej alebo postupujúcej neschopnosti alebo bolesti.

Kompenzačná neuróza


F68.1 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických

príznakov, alebo nespôsobilostí [umelá porucha]

Osoba opakovane predstiera príznaky bez zjavnej príčiny a môže siahnuť aj k
sebapoškodeniu na vyvolanie príznakov. Motivácia je nejasná, pravdepodobne vnútorná s
cieľom osvojiť si rolu chorého. Porucha je často kombinovaná so zreteľnými poruchami
osobnosti a vzťahov.

Syndróm hospitalizmu

Münchhausenov syndróm

Sťahovavý pacient

Nezahŕňa: dermatitis factitiu /L98.1/

osobu predstierajúcu chorobu (so zreteľnou motiváciou) (Z76.5)


F68.8 Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých

Charakterová porucha NS

Porucha vzťahov NS


F69 Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých

 

Komentáře

Přehled komentářů

Jsem psychopat (BLEK., 10. 10. 2007 17:26)

Trpím schizoidní poruchou osobnosti, jsem psychopat :-(

otazka (no ja, 01. 10. 2007 00:23)

da sa liecit zoofilia? ako takato liecba prebieha, resp. kde by som o tom mohol nieco najst? rad by som sa o tejto problematike dozvedel viac

07.11.2008 10:03:36
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one