Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVINU (F80 - F89)

Poruchy uvedené pod F80 - F89 majú tieto spoločné črty: a/ vždy vznikajú v dojčenskom
alebo detskom veku, b/ poškodenie alebo oneskorenie vývinu funkcií úzko súvisiacich s
biologickou zrelosťou centrálneho nervového systému, c/ stály priebeh bez remisií a relapsov.
Vo väčšine prípadov je postihnutá jazyková funkcia, zrakové a priestorové schopnosti,
motorická koordinácia. Oneskorenie alebo zníženie funkcie bolo zvyčajne prítomné odvtedy,
keď bolo možné spoľahlivo ho určiť a postupne sa znižuje s pribúdajúcim vekom dieťaťa,
hoci mierny deficit často pretrváva aj v dospelosti.


F80 Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka

Ide o poruchy, pri ktorých je narušené normálne osvojovanie jazyka od skorých štádií vývinu.
Poruchy nemožno pripísať priamo neurologickým abnormalitám, ani odchýlkam jazykových
mechanizmov, poškodeniam senzória, duševnej zaostalosti alebo faktorom prostredia.
Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka majú často za následok pridružené odchýlky, napr.
ťažkosti pri čítaní a písaní, v medziľudských vzťahoch a poruchy emócií a správania.


F80.0 Špecifická porucha artikulácie reči

Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je používanie zvukov reči pod úrovňou mentálneho
veku dieťaťa, ale pri ktorej je normálna úroveň jazykových schopností.

Vývinová

• fonologická porucha

• porucha artikulácie reči

Dyslália

Funkčná porucha artikulácie reči

Bľabotanie

Nezahŕňa: zhoršenie artikulácie reči zavinené

• afáziou NS (R47.0)

• apraxiou (R48.2)

• nedočujnosťou (H90 - H91)

• mentálnou retardáciou (F70 - F79)

• s poruchou vývinu jazyka

• expresívnou (F80.1)

• receptívnou (F80.2)


F80.1 Expresívna porucha reči

Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je schopnosť dieťaťa používať hovorený jazyk (reč)
zreteľne znížená oproti primeranej úrovni zodpovedajúcej jeho mentálnemu veku, ale pri
ktorej je porozumenie jazyka v normálnych hraniciach. Môžu, ale nemusia byť abnormality
v artikulácii.

Vývinová dysfázia alebo afázia, expresívny typ

Nezahŕňa: získanú afáziu s epilepsiou [Landau-Kleffner] (F80.3)

vývinovú dysfáziu alebo afáziu, receptívny typ (F80.2)

dysfáziu a afáziu NS (R47.0)

elektívny mutizmus (F94.0)

mentálnu retardáciu (F70 - F79)

vážne vývinové poruchy (F84.-)


F80.2 Receptívna porucha reči

Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je porozumenie reči dieťaťom pod primeranou úrovňou
zodpovedajúcou jeho mentálnemu veku. Takmer vo všetkých prípadoch je výrazne postihnutý
aj hovorený jazyk (reč), časté sú abnormality v tvorbe hovorených slov.

Vrodená sluchová nevnímavosť

Vývinová

• dysfázia alebo afázia, receptívny typ

• Wernického afázia

Slovná hluchota

Nezahŕňa: získanú afáziu s epilepsiou [Landau-Kleffner] (F80.3)

autizmus (F84.0 - .1)

dysfáziu a afáziu

• NS (R47.0)

• expresívny typ (F80.1)

elektívny mutizmus (F94.0)

oneskorenie reči zavinené hluchotou (H90 - H91)

mentálnu retardáciu (F70 - F79)


F80.3 Získaná afázia s epilepsiou [Landau-Kleffner]

Porucha, pri ktorej dieťa s predtým normálnym vývinom jazyka stráca receptívne a expresívne
jazykové schopnosti, ale zachováva si všeobecnú inteligenciu; vznik poruchy sprevádzajú
paroxyzmálne abnormity na EEG, vo väčšine prípadov aj epileptické záchvaty. Porucha sa
zvyčajne začína medzi tretím a siedmym rokom života, pričom schopnosti sa strácajú počas
niekoľkých dní až týždňov. Časová súvislosť medzi vznikom záchvatov a stratou reči je
dosť variabilná, pričom jedna porucha predchádza druhú v striedavom poradí o niekoľko
mesiacov až o dva roky. V etiológii sa uvažuje o zápalovom encefalitickom procese. Asi u
dvoch tretín detí zostáva viac alebo menej závažný receptívny defekt jazyka.

Nezahŕňa: afáziu zavinenú

• NS (R47.0)

• autizmom (F84.0 - .1)

• dezintegračnými poruchami v detstve (F84.2 - .3)


F80.8 Iné vývinové poruchy reči a jazyka

Šušľanie


F80.9 Nešpecifikovaná vývinová porucha reči alebo jazyka

Rečová porucha NS


F81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností

Poruchy, pri ktorých je nadobúdanie zručností obmedzené od skorých vývinových štádií.
Obmedzenie nie je len dôsledkom chýbania možnosti učiť sa, ani prejavom len mentálnej
retardácie a nezapríčiňuje ho ani daktorá forma získanej choroby alebo poranenia mozgu.


F81.0 Špecifická porucha čítania

Hlavná črta poruchy je špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítania, ktorá
nezávisí len od mentálneho veku, odchýlok zrakovej ostrosti alebo nevhodného spôsobu
vyučovania. Postihnuté môžu byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna
pohotovosť pri čítaní a výkon pri úlohách spojených s čítaním. Ťažkosti s výslovnosťou
často súvisia so špecifickou poruchou čítania, často pretrvávajú až do dospievania, aj keď
sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Špecifické vývojové poruchy čítania zvyčajne predchádza
anamnéza porúch vývinu reči a jazyka. Časté sú pridružené poruchy emócií a správania
počas školského veku.

“Čítanie odzadu”

Vývinová dyslexia

Špecifická retardácia čítania

Nezahŕňa: alexiu NS (R48.0)

dyslexiu NS (R48.0)

druhotné ťažkosti s čítaním pri emočných poruchách (F93.-)


F81.1 Špecifická porucha hláskovania

Porucha, pri ktorej je hlavnou črtou špecifické a významné spomalenie vývinu hláskovania
bez anamnézy špecifickej poruchy čítania a ktoré nezapríčiňuje len nízky mentálny vek,
odchýlky zrakovej ostrosti alebo neprimerané vyučovanie. Postihnutá je schopnosť správne
hláskovať aj schopnosť správne písať slová.

Špecifické zaostávanie hláskovania (bez poruchy čítania)

Nezahŕňa: agrafiu NS (R48.8)

ťažkosti s hláskovaním

• spojené s poruchou čítania (F81.0)

• zavinené neprimeraným vyučovaním (Z55.8)


F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností

Porucha zahŕňa špecifické zníženie aritmetických schopností, ktoré sa nedá úplne vysvetliť
celkovou mentálnou retardáciou alebo neprimeraným vyučovaním. Deficit sa týka zvládnutia
základných počtových výkonov sčítania, odčítania, násobenia a delenia a nie abstraktnejších
matematických schopností v algebre, trigonometrii, geometrii, diferenciálnom a integrálnom
počte.

Vývinová

• akalkúlia

• aritmetická porucha

• Gertsmannov syndróm

Nezahŕňa: akalkúliu NS (R48.8)

aritmetické ťažkosti

• spojené s poruchou čítania alebo hláskovania (F81.3)

• zavinené neprimeraným vyučovaním (Z55.8)


F81.3 Zmiešaná porucha školských schopností

Nedostatočne definovaná zvyšková kategória porúch, pri ktorej sú zreteľne znížené
aritmetické schopnosti, čítanie a výslovnosť, ale poruchu nemožno pripísať výlučne
všeobecnej mentálnej retardácii alebo neprimeranému vyučovaniu. Mala by sa použiť pre
poruchy, ktoré spĺňajú kritériá pod F81.2 a pod F81.0 alebo F81.1.

Nezahŕňa: špecifickú

• poruchu aritmetických schopností (F81.2)

• poruchu čítania (F81.0)

• poruchu hláskovania (F81.1)


F81.8 Iné vývinové poruchy školských zručností

Vývinová expresívna porucha písania


F81.9 Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností

Neschopnosť učenia NS

Porucha učenia NS

Neschopnosť získavania poznatkov NS


F82 Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie

Hlavnou črtou tejto poruchy je vážne oneskorenie vývinu motorickej koordinácie, ktoré sa
nedá vysvetliť len celkovou mentálnou retardáciou alebo špecifickou vrodenou alebo získanou
nervovou chorobou. Starostlivé klinické vyšetrenie jednako ukáže vo väčšine prípadov
zreteľnú vývinovú nezrelosť nervového systému, ktorá sa prejavuje choreiformnými pohybmi
nepodporených končatín alebo zrkadlovými pohybmi a inými združenými motorickými
prejavmi, ako aj príznakmi zhoršenej jemnej a celkovej motorickej koordinácie.

Syndróm ťarbavého dieťaťa

Vývinová

• porucha koordinácie

• dyspraxia

Nezahŕňa: abnormality chôdze a pohyblivosti (R26.-)

nedostatočnú koordináciu (R27.-)

• sekundárnu pri mentálnej retardácii (F70 - F79)


F83 Zmiešané špecifické vývinové poruchy

Zvyšková kategória pre poruchy, pri ktorých je určité primiešanie špecifických vývinových
porúch reči a jazyka, školských schopností a motorických funkcií, pričom žiadna z nich
dostatočne neprevláda, aby oprávňovala na prvú diagnózu. Táto zmiešaná kategória by sa
mala použiť len vtedy, ak sa tieto špecifické vývinové poruchy príliš prekrývajú. Zvyčajne,
ale nie vždy ich sprevádza určitý stupeň celkového kognitívneho poškodenia. Mala by sa
preto použiť pri dysfunkciách, ktoré spĺňajú kritériá pre dve alebo viac porúch pod F80.-,
F81.- a F82.-


F84 Prenikavé poruchy vývinu

Skupina porúch charakterizovaná kvalitatívnym zhoršením recipročných sociálnych interakcií
a spôsobov komunikácie a obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov
a aktivít. Tieto kvalitatívne odchýlky sú prenikavou črtou fungovania jednotlivca vo všetkých
situáciách.

Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikáciu pridružených zdravotných porúch a
mentálnej retardácie.


F84.0 Detský autizmus

Typ prenikavej poruchy vývinu, ktorý je definovaný a) abnormálnym oneskoreným vývinom,
ktorý sa prejavuje pred dovŕšením tretieho roku života, b) charakteristickým typom
abnormálneho fungovania vo všetkých troch oblastiach psychopatológie: vo vzájomnej
sociálnej interakcii, komunikácii a v obmedzenom, stereotypne sa opakujúcom správaní.
Okrem týchto špecifických diagnostických čŕt býva prítomná škála nešpecifických odchýlok,
ako sú fóbie, poruchy spánku a stravovania, výbuchy zlosti a proti sebe zameraná agresivita.

Autistická porucha

Detský (á)

• autizmus

• psychóza

Kannerov syndróm

Nezahŕňa: autistickú psychopatiu (F84.5)


F84.1 Atypický autizmus

Typ prenikavej vývinovej poruchy, ktorý sa odlišuje od detského autizmu buď vekom vzniku,
alebo tým, že nespĺňa všetky tri skupiny diagnostických kritérií. Táto podpoložka by sa
mala použiť pri abnormálnom alebo oneskorenom vývine až po treťom roku života a pri
nedostatku dokázateľných odchýlok v jednej alebo dvoch z troch oblastí psychopatológie,
ktoré sa vyžadujú na diagnózu autizmu (t. j. vzájomné sociálne interakcie, komunikácia a
obmedzené stereotypne sa opakujúce správanie). Atypický autizmus vzniká najčastejšie u
hlboko retardovaných jednotlivcov a u jednotlivcov s ťažkou špecifickou vývinovou poruchou
receptívneho jazyka.

Atypická detská psychóza

Mentálna retardácia s autistickými črtami

Podľa potreby použite doplnkový kód F70 - F79 na identifikovanie mentálnej retardácie.


F84.2 Rettov syndróm

Porucha sa dosiaľ zistila len u dievčat. Po zdanlivo normálnom včasnom vývine nasleduje
čiastočná alebo úplná strata reči, pohybových zručností a použitia rúk spolu so spomalením
rastu hlavy. Porucha sa zvyčajne začína medzi 7 a 24 mesiacom veku. Charakteristická je
strata cielených pohybov ruky, stereotypy krčenia rúk a hyperventilácia. Sociálny vývin a
vývin hravosti je spomalený, ale spoločenský záujem sa udržiava. Okolo štvrtého roku sa
začína vyvíjať ataxia trupu a apraxia, často nasledujú choreoatetoidné pohyby. Porucha
vyúsťuje takmer vždy do ťažkej mentálnej retardácie.


F84.3 Iná detská dezintegračná porucha

Typ prenikavej vývinovej poruchy definovaný prítomnosťou periódy normálneho vývinu pred
nástupom poruchy, po ktorom nasleduje definitívna strata predtým nadobudnutých schopností
v rozličných oblastiach vývinu v priebehu niekoľkých mesiacov. Typické sprievodné znaky
sú celková strata záujmu o okolie, stereotypný opakovací motorický manierizmus, autizmu
podobné zhoršenie sociálnej interakcie a komunikácie. V daktorých prípadoch poruchu

zapríčiňuje pridružená encefalopatia, ale diagnóza by sa mala stanoviť podľa správania
pacienta.

Infantilná demencia

Dezintegračná psychóza

Hellerov syndróm

Symbiotická psychóza

Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikáciu pridruženej nervovej choroby.

Nezahŕňa: Rettov syndróm (F84.2)


F84.4 Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi

Ide o nedostatočne definovanú poruchu s neurčitou nozologickou platnosťou. Zahŕňa skupinu
detí s ťažkou mentálnou retardáciou (IQ niže 50), ktoré majú veľké problémy s hyperaktivitou
a pozornosťou, ako aj stereotypné správanie. Stimulujúce lieky im nepomáhajú (na rozdiel
od detí s normálnym IQ), po podaní stimulancia môže vzniknúť ťažká dysforická reakcia
niekedy s psychomotorickou retardáciou. Počas dospievania je tendencia na zmenu
hyperaktivity na hypoaktivitu (čo nie je zvyčajné u hyperkinetických detí s normálnou
inteligenciou). Tento syndróm sa často spája s rozličnými vývinovými oneskoreniami, buď
špecifickými alebo celkovými. Nie je známe, nakoľko podoba správania závisí od nízkeho
IQ alebo od organického poškodenia mozgu.


F84.5 Aspergerov syndróm

Poruchu s neistou nosologickou platnosťou charakterizuje rovnaký typ kvalitatívneho
zhoršenia vzájomných sociálnych interakcií, akým sa vyznačuje autizmus, spolu s
obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a činností. Od autizmu
sa odlišuje v prvom rade tým, že chýba celkové oneskorenie v reči alebo v poznávacom
vývine. Porucha býva často spojená s výraznou ťarbavosťou. Abnormality majú silnú
tendenciu pretrvávať aj do dospievania a dospelosti. Dakedy sa v skorej dospelosti zjavujú
psychotické epizódy.

Autistická psychopatia

Schizoidná porucha v detstve


F84.8 Iné prenikavé vývinové poruchy


F84.9 Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy


F88 Iné poruchy psychického vývinu

Vývinová agnózia


F89 Nešpecifikovaná porucha psychického vývinu

Vývinová porucha NS

07.11.2008 09:59:40
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one