Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Diagnostika v psychiatrii

Základný pilier psychiatrického vyšetrenia tvorí riadený pohovor lekára s pacientom, behom ktorého je hodnotený jeho slovný prejav, vzhľad, mimika, dynamika, nálada atď. - všeobecné i lokálne príznaky choroby aj celkový stav človeka z hľadiska zdravia.

Psychiatrické vyšetrenie má dve zložky:

  1. Vyšetrenie pacienta na základe priameho rozhovoru a pozorovania
  2. Objektívna anamnéza
V objektívnej anamnéze lekár zisťuje údaje aj od blízkych osôb.
  1. TERAJŠIE OCHORENIE - kedy sa ochorenie začalo, ako, aké boli príznaky, zmeny správania, zmeny v medziľudských vzťahoch, sklony k agresii, nálada, myšlienky
  2. PREDCHOROBIE - predchádzajúce duševné poruchy, hospitalizácie - kedy a s akým výsledkom, povahové črty pacienta, zmeny
  3. OSOBNÁ ANAMNÉZA - okolnosti pôrodu, hygienické návyky, výchova + problémy, škola, úteky z domu, pracovný profil (sociálna anamnéza), vzťahy v práci, vzťahy k druhým ľuďom, vzťah k deťom, abúzus, závislosti, záujmy, prekonané choroby, úrazy, trestné stíhanie a pod.
  4. RODINNÁ ANAMNÉZA - zdravotný stav rodičov, psychická záťaž a vplyv na pacienta, zdravotný stav starých rodičov, súrodencov, pobyty na psychiatrii, samovraždy, alkoholizmus a závislosti v rodine, povahové zvláštnosti, zamestnanie rodičov, rodinná atmosféra a pod...


Podľa potreby možno vyžiadať konziliárne vyšetrenie - neurologické, interné a pod, ďalej sa prihliada na laboratórne vyšetrenie krvi, moču, klinické psychologické vyšetrenie, informácie získané sociálnou pracovníčkou. Z pomocných vyšetrení sa často využíva elektorencefalografické vyšetrenie (EEG), počítačová tomografia mozgu (CT, computerized tomography), magnetická rezonancia (MRI, magnetic resonance imaging), metódy pracujúce s rádioizotopmi ako jednofotónová emisná tomografia ( SPECT, single photon emission computer tomography) a pozitrónová emisná tomografia (PET, positron emission tomography), ktoré zachycujú jednak anatomické pomery v mozgu, jednak jeho funkciu. Pri podozrení na zápalové, najmä syfilistické ochorenie CNS (centrálnej nervovej sústavy) vyšetrujeme mozgomiešny mok (likvor).
07.11.2008 08:28:26
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one