Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Poruchy myslenia

Myslenie je psychický proces sprostredkovaného a zovšeobecneného poznania skutočnosti.

 1. Pojem - v reči sa vyjadruje slovom; zovšeobecnenie podstatných vlastností predmetov alebo javov
 2. Súd - pochopenie vzťahu medzi pojmami
 3. Úsudok - výsledok postihnutia vzťahov medzi dvoma alebo viacerými súdmi
OPERÁCIE MYSLENIA
 • Analýza - rozklad predmetov a javov na základe myslenia
 • Syntéza - sklad predmetov a javov na základe myslenia
 • Porovnávanie (komparácia) - zisťovanie spoločných alebo odlišných znakov dvoch predmetov alebo javov
 • Konkretizácia - skonkrétňovanie javov alebo predmetov
 • Generalizácia - zovšeobecňovanie javov alebo predmetov
 • Indukcia - usudzovanie zo zákonitostí, ktoré platia pre jednotlivý prípad, na celú triedu alebo skupinu prípadov
 • Dedukcia - opak indukcie
KVANTITATÍVNE PORUCHY MYSLENIA
 • Zrýchlené myslenie (tachypsychizmus) - napr. pri mánii
 • Spomalené myslenie (bradypsychizmus) - napr. pri depresii
 • Zníženie bystrosti myslenia
ŠTRUKTÚRNO-OBSAHOVÉ PORUCHY MYSLENIA
 • Aglutinujúce myslenie - zahŕňa do pojmov niečo, čo tam nepatrí
 • Zabiehavé myslenie - myšlienky neprechádzajú plynulo do ďalšej myšlienky, nesúvisia moc s cieľom (ľahká mentálna retardácia, demencia)
 • Myšlienkový záraz - náhly záraz myšlienkového procesu bez vonkajšieho podnetu, typické u psychóz
 • Nevýpravné myslenie - malá plynulosť a informatívnosť myšlienkového procesu
 • Perseveračné myslenie - opakované používanie tých istých myšlienkových procesov
 • Inkoherentné myslenie - nesúvislé myslenie; zmätenosť (poruchy vedomia), roztrieštené myslenie (chýba súvislosť myšlienok - často pri schizofrénii)
GLOBÁLNE PORUCHY MYSLENIA
 • Katatýmne myslenie - usmerňujú ho najmä emotívne zážitky a dostatočne neprihliada na skutočnosť
 • Magické myslenie - napr. pacient si musí odkašľať 7 krát, lebo sedmička je magické číslo; sestra pri kontrole rozsvietením a zhasnutím svetla dáva kontakt mimozemšťanom a pod.
 • Nutkavé myslenie - obsedantné (človek musí myslieť na niečo, na čo nechce; vie, že ide o nepotrebné myšlienky, ale nemôže prestať a ovplyvňuje to i jeho správanie)
 • Autisticko-dereistickié myslenie - odvrátené od skutočnosti, zamerané na subjekt, sklony k nadmernej fantázii, súčasť autizmu
BLUDY - komplexné poruchy myslenia, nesprávne súdy a úsudky, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, no chorý je úplne presvedčený o ich reálnosti
 • Velikášske, expanzívne bludy (preceňovanie svojej osoby)
  • extrapotenčné: presahujú možnosti človeka (neviditeľnosť)
  • megalomanické: preceňovanie významu nejakého človeka pre spoločnosť či celý svet (reformátorské- chorý je povolaný zmeniť celý svet, bez reálnych súvislostí; inventórne- vynálezy, ktoré sú iba nekritickými nápadmi; originárne- chorý sa pokladá za potomka vznešeného rodu; religiózne- nekritické presvedčenie o náboženskom poslaní)
 • Depresívne bludy (chorobné podceňovanie vlastnej osoby)
  • autoakuzačné: sebaobviňovanie
  • hypochondrické: presvedčenie o telesných ochoreniach, ktoré lekári nechcú prezradiť
  • mikromanické: presvedčenie o bezvýznamnosti svojej osoby (obavné- strach pred nebezpečenstvom a nešťastím, ruinačné- presvedčenie, že chorý o všetko prišiel, negačné- až v podobe nihilizmu)
 • Paranoidné bludy (chorobné hodnotenie vlastnej osoby a nedôvera k iným ľuďom)
  • vzťahovačné myslenie: presvedčenie, že chorému niekto ubližuje, môže sa zvrhnúť až do perzekučného bludu (bludu prenasledovania); často je prítomná kverulácia - chorý sa často bráni právnou cestou
  • emulačné: blud žiarlivosti
  • erotomanické: presvedčenie o neodolateľnosti svojej osoby pre druhé pohlavie
Indukované bludy si človek získava osvojením bludov inej osoby.
07.11.2008 08:22:04
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one